Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett.

Status pr 27.03.2020: Det er ingen nye som har testa positivt, så talet smitta er framleis 2. Bedrifter og enkeltpersonar i Høyanger kommune tar smittevern på alvor! Vi takkar for innsatsen så langt.

Vi gjer alt vi kan for å hindre og førebygge smitte. Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak er forlenga til 13. april.

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 99 21 93 98, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 815 55 015.

 

Kulturmidlar

Beskriving


Høyanger kommune har kvart år sett av rundt kr 300 000 til fordeling på kulturaktivitetar i kommunen.

Målgruppe


Lag, samskipnader og einskildpersonar som driv kulturarbeid i kommunen

Kriterium


Kulturarbeid for barn og unge, musikalsk- og litterær verksemd, idrettsarbeid, biletkunst, film, kulturvern.

Handsaming


Vedtak vert gjort av Utval for kultur og folkehelse.

Søknadsfrist


Etter utlysing i Ytre Sogn og , april månad.

Klage


Klagenemnda i Høyanger kommune.

Vedlegg


Rekneskap og årsmelding/rapport om aktivitet.

Rettleiing


Kontakt kulturavdelinga for søknadsskjema og rettleiing.

Handsamingstid

1 mnd.