Kulturmidlar

Beskriving


Høyanger kommune har kvart år sett av rundt kr 150 000 til fordeling på kulturaktivitetar i kommunen.


Målgruppe


Lag, samskipnader og einskildpersonar som driv kulturarbeid i kommunen


Kriterium


Kulturarbeid for barn og unge, musikalsk- og litterær verksemd, idrettsarbeid, biletkunst, film, kulturvern.


Handsaming


Vedtak vert gjort av utval for oppvekst og kultur.


Søknadsfrist


Etter utlysing i avisene, rundt 1. april


Klage


Klagenemnda i Høyanger kommune


Vedlegg


Utdrag frå rekneskapen, plan for vidare arbeid


Rettleiing


Kontakt oppvekst og kultur for søknadsskjema og rettleiing.