Kulturmidlar

Beskriving


Høyanger kommune har kvart år sett av rundt kr 300 000 til fordeling på kulturaktivitetar i kommunen.

Målgruppe


Lag, samskipnader og einskildpersonar som driv kulturarbeid i kommunen

Kriterium


Kulturarbeid for barn og unge, musikalsk- og litterær verksemd, idrettsarbeid, biletkunst, film, kulturvern.

Handsaming


Vedtak vert gjort av Utval for kultur og folkehelse.

Søknadsfrist


Etter utlysing i Ytre Sogn og , april månad.

Klage


Klagenemnda i Høyanger kommune.

Vedlegg


Rekneskap og årsmelding/rapport om aktivitet.

Rettleiing


Kontakt kulturavdelinga for søknadsskjema og rettleiing.

Handsamingstid

1 mnd.