Tilskotspott- Utval for kultur og folkehelse

Anita Nordheim Utval for kultur og folkehelse skal fordele ein tilskotspott på kr 40.000 to  gonger årleg. Frist for insending av søknad  er 30. mars i 2021. 

 

Utval for kultur og folkehelse har i 2021, 80 000 kroner til fordeling. Summen utvalet har til fordeling, vert justert gjennom det årlege budsjettvedtaket i kommunestyret.

Det vert til ei kvar tid opp til utvalet å prioritere fordeling av midlane, som skal gå til gode kultur og folkehelseprosjekt i Høyanger kommune.

Send søknad til: postmottak@hoyanger.kommune.no  innan 30.mars 2021.
Merk: tilskotspott kultur og folkehelse
Evt spørsmål kontakt: kommunalsjef kultur og folkehelse Anita Nordheim :
anita.nordheim@hoyanger.kommune.no
Tlf 959 22 434