Kulturmidlar

Målgruppe

Lag, samskipnader og einskildpersonar som driv kulturarbeid i kommunen.

Kriterium

Driftsmidlar til kulturarbeid for barn og unge, musikalsk- og litterær verksemd, idrettsarbeid, biletkunst, film, kulturvern mm. Kulturmidlane kan ikkje gå til investeringar, kun til drift. Søkjar må ha eige organisasjonsnummer.

Handsaming

Søknadsfrist vert annonsert. Vedtak gjort av Utval for kultur og folkehelse

Slik søkjer du

Til digitalt søknadsskjema