Spelemidlar

Høyangerbadet Arvid Fimreite Her finn du informasjon om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg og informasjon om spelemidlar til utstyr. 

Tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Kulturdepartementet deler kvart år ut stønad av spelemidlane til bygging av anlegg for idrett og friluftsliv. Kommunar, idrettslag, andelslag eller andre kan søkje om midlar til bygg og anlegg. Det kan søkjast om stønad til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er opne for allmenn idrettsaktivitet, og som ikkje er hefta med kommersielle interesser. Anlegget må vere med i ein vedteken kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet og søkjar må ha organisasjonsnummer. 

For å søke om spelemidlar til anlegg sjå www.anleggsregisteret.no Det må søkjast innan fristen som er 15. oktober.
For publikasjonar, rettleiing og statistikk for spelemidlar til idrettsanlegg, sjå Publikasjonar om idrettsanlegg

Innspel til nye anlegg

Meld tilbake til oss innan 1. september om du har planar om prosjekt du vil søkje spelemidlar til. Eigne utfyllande opplysningar kan også leggast ved.

Dette kan sendast til:

    •   postmottak@hoyanger.kommune.no eller
    •   Høyanger kommune, Postboks 159, 6991 Høyanger

 

Tilskot til nyskapande aktivitetsarenaer

Departementet ønskjer å bidra til nye ideer om, og etablering av nye typar anlegg for eigenorganisert fysisk aktivitet. Departementet vil difor bidra med finansiering av prosjekt som har høg funksjonell kvalitet, og ei utforming som kan inspirere den framtidige utviklinga av aktivitetsanlegg ved å skapa nye og betre arenaer for fysisk aktivitet.

Meir informasjon om ordninga på anleggsregisteret.no

Momskompensasjon på idrettsanlegg

Denne ordninga gjeld bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet. Ordninga omfattar ikkje drifts- og vedlikehaldskostnader.

Meir informasjon om ordninga på nettsida til Lotteri- og stiftelsestilsynet

Spelemidlar til utstyr

Tilskot til utstyr vert administrert av Norges Idrettsforbund (NIF). Søknadsskjema og meir informasjon finne du på heimesidene til NIF og hos det enkelte særforbund. Nettsida til NIF

Grete Bjørnsen Ulvestad
Konsulent kultur og folkehelse
E-post
Telefon 57 71 15 67
Mobil 92 21 93 84
Jeanette Friis Walsvik
Einingsleiar kultur og mangfald
E-post
Telefon 57 71 15 71
Mobil 90 07 61 39