Tilskot- prosjektmidlar kultur og folkehelse

Utval for kultur og folkehelse fordeler ein tilskotspott til ulike prosjekt to gonger årleg. Dette vert annonsert. 

På denne ordninga kan organisasjonar og personar søke om tilskot til ulike kultur- eller folkehelse-prosjekt/tiltak. Utvalet prioriterer fordeling av midlane, som skal gå til gode kultur og folkehelseprosjekt i Høyanger kommune. Summen utvalet har til fordeling, kan bli justert gjennom det årlege budsjettvedtaket i kommunestyret. 

 

Til digitalt søknadsskjema

 

Vert handsama kvar vår og haust. Søknadsfrist vert annonsert. 

 

Jeanette Friis Walsvik
Einingsleiar kultur og mangfald
E-post
Telefon 57 71 15 71
Mobil 90 07 61 39