Ungdomsråd

Ungdomsrådet er eit lovpålagte råd for medvirkning. For å sikre at heile kommunen blir representert skal elevråda ved ungdomsskular og vidaregåande skular velje 2 representantar med 1 vararepresentant. I tillegg blir andre organisasjonar som representerer ungdom oppfordra til å kome med forslag til kandidatar. Kandidatar til ungdomsrådet kan ikkje ha fylt 19 år på valtidspunktet. 

Arbeid i ungdomsrådet 

  • Politiske saker som gjeld ungdom i kommunen skal til behandling i ungdomsrådet. Rådet kan også ta opp saker på eige initiativ

  • Ungdomsrådet har omlag 4 møter i året.

  • Medlemmene i ungdomsrådet får møtegodtgjersle, og reisekostnadar blir dekte av kommunen. 

 

Lenke til veileder for ungdomsråd (Bufdir). 

Lenke til ny kommunelov

Lenke til ny forskrift om medvirkning

Kine Larsen Lægreid
Kultur- og folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 57 71 15 87
Mobil 45 14 20 74