På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn / på høyring. Det vil seie at du kan gi dine innspel til planforslaga. Innspela vert så tatt med og vurdert under behandling av planen.

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-14 vert det varsla om endring i detaljreguleringsplan Bustadfelt Nedre Hovland i Vadheim.

Kommunestyret har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke følgjande plan i møte den 15.12.2020, sak 083/20.

Kommunestyret har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke følgjande plan i møte den 15.12.2020, sak 084/20: