Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følgjer situasjonen og utviklinga tett.

Status pr 01.04.2020: Det er godt nytt at det ikkje er nye smittetilfelle og det er heller ikkje påvist smitte mellom smitta helsepersonell og pasientar. Takk til Lederne avd 49 Høyanger som har kjøpt inn fire IPAD til bruk i helse og omsorg.

Vi gjer alt vi kan for å hindre og førebygge smitte. Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak er forlenga til 13. april.

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Produksjonstilskot i jordbruket

Den einskilde gardbrukar kan søke om produksjonstilskudd. Formålet med produksjonstilskot er å bidra til eit aktivt og berekraftig jordbruk

I produksjonstilskuddet inngår ein gruppe ordningar som kan gis til drift av jordbruksareal, grønt- og potetproduksjon og husdyrhald etter satser fastsett i eller i medhald av jordbruksoppgjøret.

 

Kriterium

Produksjonstilskott kan du få om landbruksføretaket er registrert i einingsregisteret, og du driv vanleg jordbruksproduksjon på ein eller fleire eigedomar.

 

Elektronisk søknad

Frå og med 2013 vil ikkje papirskjema verte sendt ut med post. Av den grunn tilrår vi at flest mogeleg søkjer elektronisk via internett. Dette er eit sikkert system, der opplysningane gjeve i søknaden vert kontrollert og godkjend av kommunen.


Rettleiing om korleis du søkjer elektronisk

Søk elektronisk via landbruksdirektoratet

 

Meir informasjon, rettleiing og forskrifter finn ein på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Kontakt

bilde av personen: Randi Dale
Jordbrukssjef
  • Tlf: 57 71 15 32
  • Mob: 992 19 391
  • E-post: