Produksjonstilskot i jordbruket

Den einskilde gardbrukar kan søke om produksjonstilskudd. Formålet med produksjonstilskot er å bidra til eit aktivt og berekraftig jordbruk

I produksjonstilskuddet inngår ein gruppe ordningar som kan gis til drift av jordbruksareal, grønt- og potetproduksjon og husdyrhald etter satser fastsett i eller i medhald av jordbruksoppgjøret.

 

Kriterium

Produksjonstilskott kan du få om landbruksføretaket er registrert i einingsregisteret, og du driv vanleg jordbruksproduksjon på ein eller fleire eigedomar.

 

Elektronisk søknad

Frå og med 2013 vil ikkje papirskjema verte sendt ut med post. Av den grunn tilrår vi at flest mogeleg søkjer elektronisk via internett. Dette er eit sikkert system, der opplysningane gjeve i søknaden vert kontrollert og godkjend av kommunen.


Rettleiing om korleis du søkjer elektronisk

Søk elektronisk via landbruksdirektoratet

 

Meir informasjon, rettleiing og forskrifter finn ein på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Kontakt

bilde av personen: Randi Dale
Jordbrukssjef
  • Tlf: 57 71 15 32
  • Mob: 992 19 391
  • E-post: