Koronavirus - Covid 19

Status pr 25.11.2020: 1 påvist smitta, pågår smittesporing og testing av nærkontaktar. Vi har også ein utanlandsk person som er påvist smitta og som oppheld seg i Høyanger kommune.

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf. 57 71 39 00 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Produksjonstilskot i jordbruket

Den einskilde gardbrukar kan søke om produksjonstilskudd. Formålet med produksjonstilskot er å bidra til eit aktivt og berekraftig jordbruk

I produksjonstilskuddet inngår ein gruppe ordningar som kan gis til drift av jordbruksareal, grønt- og potetproduksjon og husdyrhald etter satser fastsett i eller i medhald av jordbruksoppgjøret.

 

Kriterium

Produksjonstilskott kan du få om landbruksføretaket er registrert i einingsregisteret, og du driv vanleg jordbruksproduksjon på ein eller fleire eigedomar.

 

Elektronisk søknad

Frå og med 2013 vil ikkje papirskjema verte sendt ut med post. Av den grunn tilrår vi at flest mogeleg søkjer elektronisk via internett. Dette er eit sikkert system, der opplysningane gjeve i søknaden vert kontrollert og godkjend av kommunen.


Rettleiing om korleis du søkjer elektronisk

Søk elektronisk via landbruksdirektoratet

 

Meir informasjon, rettleiing og forskrifter finn ein på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Kontakt

bilde av personen: Randi Dale
Jordbrukssjef
  • Tlf: 57 71 15 32
  • Mob: 992 19 391
  • E-post: