Koronavirus - Covid 19

Status pr 25.11.2020: 1 påvist smitta, pågår smittesporing og testing av nærkontaktar. Vi har også ein utanlandsk person som er påvist smitta og som oppheld seg i Høyanger kommune.

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf. 57 71 39 00 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Beredskap og forsvar

Høyanger kommune har eigne beredskapsplan (PDF, 866 kB) med rutinar og instruksar som skal følgjast ved ulike typar alvorlege hendingar.

Høyanger kommune har også kartlagt, systematisert og vurdert sannsyn og konsekvens ved ulike hendingar, samt korleis desse kan påverke kommunen og dei kommunale tenestene i ein eigen heilskapleg ROS - analyse.  (PDF, 2 MB)

Brann og eksplosjonsvern
Høyanger kommune er blant anna ansvarleg for etablering og drift av brannvesen.

Krisehandtering
Høyanger kommune har eige kriseteam som skal gi innbyggjarane i kommunen naudsynt hjelp og oppfølging i krisesituasjonar.

Kontakt

Rådmann
  • Tlf: 57 71 15 11
  • Mob: 952 57 725
  • E-post: