Beredskap og forsvar

Høyanger kommune har eigne beredskapsplan (PDF, 545 kB) med rutinar og instruksar som skal følgjast ved ulike typar alvorlege hendingar.

Brann og eksplosjonsvern
Høyanger kommune er blant anna ansvarleg for etablering og drift av brannvesen.

Krisehandtering
Høyanger kommune har eige kriseteam som skal gi innbyggjarane i kommunen naudsynt hjelp og oppfølging i krisesituasjonar.

Kontakt

Rådmann
  • Tlf: 57 71 15 11
  • Mob: 952 57 725
  • E-post: