Koronavirus - Covid 19

Status pr 04.12.2020: 5 påvist smitta, alle frå same husstand og dei sit i isolasjon. 

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf. 57 71 39 00 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Kommuneplan

Kommunen skal ha ein samla kommuneplan som omfattar samfunnsdel med handlingsdel og ein arealdel.

Kommuneplanen sin samfunnsdel skal omhandle langsiktige utfordringar, mål og strategiar for kommunesamfunnet som heilskap og kommunen som organisasjon. Den skal gi grunnalg for tenesteområda sine planar og verksemd, og for prioriteringar av ressursar.

Kommuneplanen sin arealdel viser hovudtrekka i arealbruken i kommunen, kva omsyns, restriksjonar og føresetnadar som er knytt til nye tiltak og ny arealbruk, samt korleis areal skal nyttast for å møte framtidig samfunnsutvikling.

Ein kommunedelplan tek føre seg eit avgrensa geografisk område, eller tema og gir føringar for desse. Ein kommunedelplan er meir detaljert enn ein kommuneplan.

Oversikt over kommunale planar


Kommuneplan samfunnsdel (PDF, 2 MB)

Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (PDF, 6 MB)

Kommunedelplan for trafikktryggleik 2014 - 2025 (PDF, 906 kB)

Kommunedelplan for energi og klima 2010-2021 (PDF, 497 kB)

Heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse (PDF, 2 MB)

Bustadsosial handlingsplan (PDF, 795 kB)

Plan for helsemessig og sosial beredskap (PDF, 272 kB)

Plan for tilbod til menneske med psykisk utviklingshemming (PDF, 2 MB)

Ruspolitisk handlingsplan 2018-2021 (PDF, 155 kB)

Temaplan for habilitering og rehabilitering (PDF, 304 kB)

Temaplan for vald i nære relasjonar (PDF, 136 kB)

Temaplan for psykisk helsearbeid 2016-2020 (PDF, 889 kB)

Lokal kulturminneplan (PDF, 7 MB)

Kontakt

bilde av personen: Synne  Vefring
Leiar tenesteeining plan og forvaltning
  • Tlf: 57711547
  • Mob: 99219397
  • E-post: