Kommuneplan

Kommunen skal ha ein samla kommuneplan som omfattar samfunnsdel med handlingsdel og ein arealdel.

Kommuneplanen sin samfunnsdel skal omhandle langsiktige utfordringar, mål og strategiar for kommunesamfunnet som heilskap og kommunen som organisasjon. Den skal gi grunnalg for tenesteområda sine planar og verksemd, og for prioriteringar av ressursar.

 

Kommuneplanen sin arealdel viser hovudtrekka i arealbruken i kommunen, kva omsyns, restriksjonar og føresetnadar som er knytt til nye tiltak og ny arealbruk, samt korleis areal skal nyttast for å møte framtidig samfunnsutvikling.

 

Ein kommunedelplan tek føre seg eit avgrensa geografisk område, eller tema og gir føringar for desse. Ein kommunedelplan er meir detaljert enn ein kommuneplan.

 

Kontakt

bilde av personen: Synne Vefring
Kommuneplanleggar
  • Tlf: 57 71 15 47
  • Mob: 992 19 397
  • E-post: