Koronavirus - Covid 19

Vi oppfordrar innbyggarane våre om å unngå unødig reiser til Bergen på noverande tidspunkt. Dette på grunn av ei auke av smittetilfelle og ein uavklart smittesituasjon i samfunnet.

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf 57713900 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset? Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Kommuneplan

Kommunen skal ha ein samla kommuneplan som omfattar samfunnsdel med handlingsdel og ein arealdel.

Kommuneplanen sin samfunnsdel skal omhandle langsiktige utfordringar, mål og strategiar for kommunesamfunnet som heilskap og kommunen som organisasjon. Den skal gi grunnalg for tenesteområda sine planar og verksemd, og for prioriteringar av ressursar.

 

Kommuneplanen sin arealdel viser hovudtrekka i arealbruken i kommunen, kva omsyns, restriksjonar og føresetnadar som er knytt til nye tiltak og ny arealbruk, samt korleis areal skal nyttast for å møte framtidig samfunnsutvikling.

 

Ein kommunedelplan tek føre seg eit avgrensa geografisk område, eller tema og gir føringar for desse. Ein kommunedelplan er meir detaljert enn ein kommuneplan.

 

Publisert av Synne Vefring. Sist endra 07.12.2016

Kontakt

bilde av personen: Synne Vefring
Leiar tenesteeining plan og forvaltning
  • Tlf: 57 71 15 47
  • Mob: 992 19 397
  • E-post: