Viltnemda

Forvaltninga av hjortevilt skal ivareta bestanden og leveområda sin produktivitet og mangfald. Det skal leggjast til rette for lokal og bærekraftig forvaltning med sikte på nærings- og rekreasjonsmessig bruk av hjorteviltressursane. Forvaltninga skal vidare sikre ein bestandsstorleik som fører til at hjortevilt ikkje fører til uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser. Forvaltninga i Høyanger vert m.a. utøvd gjennom ei kommunal viltnemnd.

 

Viltnemda i Høyanger kommune:

 • Terje Instefjord, Bjordal (leiar)
 • Hilde V. Svartemyr, Bjordal (nestleiar)
 • Anne Fiorella Z. Aasgard, Vadheim
 • Gudmund Forthun, Lavik
 • Oddgeir Indrebø, Vadheim

Varamedlemer:

 • Bjarte Myren, Bjordal
 • Anne Hjetland, Høyanger
 • Anders Ljotebø, Kyrkjebø
 • Rune Ullebø, Vadheim
 • Liv Mølmesdal, Lavik

Kommunen sine hovudoppgåver er forvaltning etter villtlova og å gje råd og veiledning i saker knytt til viltforvaltning. Ulike skjema knytt til viltforvaltning finn du på direktoratet for naturforvaltning sine sider.

Data for jakt på hjortevilt/påkjørsle finn du på Hjorteviltportalen.

Kontakt

bilde av personen: Randi Dale
Jordbrukssjef
 • Tlf: 57 71 15 32
 • Mob: 992 19 391
 • E-post: