Koronavirus - Covid 19

Status pr 03.12.2020: 5 påvist smitta, alle frå same husstand og dei sit i isolasjon. 45 personar er i karantene fram til og med fredag 4. desember. 

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf. 57 71 39 00 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Barnehage

Barnehagerute 2020 - 2021 (L)(230313) (PDF, 569 kB)

 

I Høyanger kommune har vi seks barnehagar. Vi har hovudopptak til barnehageplass ein gang i året, og fristen for søknad er 15. mars. Du kan søke om plass heile året, du vil stå på søkarliste til du får tilbod om barnehageplass. Du kan sjølv endre eller slette søknaden.

Søknadsfrist er 15. mars til hovudopptaket

Høyanger kommune har felles opptak for alle barnehagane. Søknadsfristen er 15. mars og du søker elektronisk. Hovudopptaket gjeld i hovudsak ledige plassar for barn som har rett til plass.

Treng du hjelp til å søke kontakt barnehagen eller 57711500.

Søk barnehageplass

 

Kven har rett på barnehageplass? 

Barnet må vere fylt eitt år innan utgangen av november og det må vere søkt om barnehageplass innan 15. mars. Får barnet plass må de vere busette i kommunen når barnet byrjar i barnehagen.
Er de busett i annan kommune ta kontakt med heimkommunen din før du søker barnehageplass hos oss.

 

Du får svar elektronisk

Tilbod om barnehageplass blir sendt elektronisk, har du registrert deg med Digipost, får du svaret der. Du må svare på tilbodet på same sida som der du søkte om barnehageplass, barnehageportalen.

Du får svar innan utgangen av april månad dersom du har søkt innan 15. mars.
 

Barnehageplass blir tildelt etter desse vilkåra:

Dei fleste barn vert prioritert etter alder. Barn som får plass blir prioritert i same barnehage som søsken. Desse har prioritet ved opptak til barnehageplass:

- barn med nedsett funksjonevne
- barn som er omfatta av § 4-4 2. og 4. ledd og § 4-12 i barnevernlova
- barn med særleg behov for barnehageplass grunna sosiale, helsemessige eller andre spesielle
  forhold i heimen
- barn frå flyktningfamiliar og barn frå familiar der begge foreldra er framandspråklege/tospråklege
- b
arn som har plass i barnehage og ønskjer å endre opphaldstid
- barn som skal begynne på skule innan eitt år

- barn som flyttar frå ein krins til ein annan krins innan kommunen


Ved søknad om opptak etter prioritet skal det leggast ved dokumentasjon av nyare dato frå sakkunnig instans, til dømes barnevern, helsestasjon, lege, PPT. I dokumentasjonen skal det gå klart fram kvifor barnet har særleg behov for barnehageplass.

Vedlegg til søknad må sendast innan søknadsdato til:
Høyanger kommune, Postboks 159, 6991 Høyanger

 

Prisar

Betalingssatsar 2020
Tilbod Pr mnd Matpengar
100 % plass kr 3 135 kr 275
 80 % plass kr 2 850 kr 225
 60 % plass kr 2 460 kr 175
Dagplass kr 200 pr dag kr 55

 

Betaling er lagt over 11 månader, med betalingsfri månad i juli.

Søskenmoderasjon, 100 % plass: 30 % for eitt søsken, 50 % for søsken nr 2 og oppover.
Her finn du meir om prisar og moderasjon
 

Moderasjonsordning - gratis kjernetid-redusert foreldrebetaling

Det er to moderasjonsordningar for familiar med låg inntekt. Her kan du lese meir om ordninga

Søknad om moderasjon sendast til: Høyanger kommune, Postboks 159, 6991 Høyanger eller på epost til postmottak@hoyanger.kommune.no. For at søknaden skal kunne handsamast må det leggast ved godkjent dokumentasjon.
 

Oppseiing

Oppseiing må gjerast skriftleg, sendt epost til postmottak@hoyanger.kommune.no eller post til: Høyanger kommune, Postboks 159, 6991 Høyanger. Du kan  lese meir om oppseiingsreglane i vedtektene (PDF, 212 kB)

Oppseiingstida er 1 månad frå plassen blir sagt opp, frå den 1. eller den 15. i månaden. 
Det er eigne reglar for oppseiing etter 1. mai, du finn meir informasjon om dette i vedtektene. (PDF, 212 kB)

 

Klage

Ved hovudopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Du kan og klage dersom du ikkje får oppfylt verken det første eller det andre ønsket ditt. Ved supperande opptak kan berre søkarar som har til prioritet klage. Klagefristen er normalt tre veker frå du mottok brevet. Klaga sendast til Høyanger kommune, Postboks 159, 6991 Høyanger.
Dersom kommunen finn at barnet ditt skulle ha fått tilbod om den ønska plassen, skal barnet få tilbod om første ledige plassen etter at barnet med lovfesta rett til prioritet har fått tilbod om plass. Dersom du ikkje får medhald, går saka vidare til klageutvalet i kommunen (formannskapet), som er klageinstans.

Sjå også Forskrift om sakshandsamingreglar ved opptak i barnehagen

 

Barnehagane våre

Barnehagane våre
Namn på barnehagen Styrar Telefon E-post
Hjetland barnehage Anne Britt Skjerven 57711580 anne.britt.skjerven@hoyanger.kommune.no
Olderdalen barnehage Siv Anita Gudvagen 57712050 siv.anita.gudvangen@hoyanger.kommune.no
Kyrkjebø barnehage Maria Lorena Sandoval 57707560 maria.lorena.sandoval@hoyanger.kommune.no
Vadheim oppvekstsenter Inger Anette Vik Olsen 57714730 inger.anette.vik.olsen@hoyanger.kommune.no
Lavik barnehage Marit Gjersvoll 57714090 marit.gjersvoll@hoyanger.kommune.no
Bjordal barnehage Torunn Haugland 57714277 torunn.haugland@hoyanger.kommune.no

Kontakt

Konsulent oppvekst
  • Tlf: 57 71 15 64
  • Mob: 468 82 810
  • E-post: