Koronavirus - Covid 19

Alt om korona- Høyanger kommune Korona- information in other languages  

Spørsmål i samband med vaksinering ring 992 19 398, open mån - tors, kl. 08:00 - kl. 15:00.
Spørsmål om koronavirus? Ring kommunal informasjonstelefon, 992 19 398, mån-tors kl 12:00 - 15:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Koordinerande eining for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator

Alle kommunar skal ha ei koordinerande eining for habiliterings- og rehabiliteringstenesta. Koordinerande eining skal bidra til å sikre heilskapeleg tilbod til brukarar med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Denne funksjonen blir i Høyanger kommune ivaretatt av koordinerande eining.

 

Meldeskjema for individuell plan og koordinator (PDF, 157 kB)

 

Treng du (re)habilitering? 

  • Har du nedsett funksjons- eller meistringsevne?
  • Treng du assistanse frå fleire aktørar?
  • Har du behov for samordning av tiltak?

Kan du svare "ja" på desse spørsmåla, kan du be om tenesta. Teneste gjeld for all medfødd eller erverva helsesvikt, diagnosegrupper og aldrar.

 

Kva er (re)habilitering?

Du skal oppnå best mogleg funksjons- og meistringsevne, sjølvstende og kunne delta sosialt og i samfunnet; i heim, arbeid, skule og fritid.

Aktørane skal gje deg naudsynt bistand eller hjelp. Det vert lagt til rette for at du skal kunne yte best mogleg innsats i eiga (re)habilitering ut frå dei ressursane du har.

 

Korleis arbeider ein med (re)habilitering?

Du vil få tildelt ein fagperson som vert din koordinator. Denne personen assisterer deg i rehabiliteringsprosessen. Treng du assistanse frå fleire fagpersonar eller aktørar, vert det oppretta ansvarsgrupper.

Du, saman med koordinator og ansvarsgruppa, planlegg din rehabiliteringsprosess og eventuelt utarbeider din individuelle plan.

 

Kva kan stå i individuell plan?

Planen er ein reiskap i å planlegge og legge til rette aktivitets- og tenestetilbodet ditt og å arbeide mot meistring og personleg utvikling. Planen vil mellom anna innehalde deltakarar, målsettinga di og korleis vi kan nå måla dine.

 

 

Brukarmedverknad

Det er ditt liv det handlar om. Du er alltid med i prosessen og kan ta med deg ein støtteperson som kan representere deg. Du samtykker til aktørane det er behov for å ta med og dei vala som vert gjort.

 

Når vert rehabiliteringstilbodet avslutta?

Rehabiliteringsprosessen er tidsavgrensa. Prosessen vert avslutta når du har nådd forventa mål eller det ikkje lenger er trong for samordning. Prosessen kan starte opp att ved nye behov. Du kan ta i mot bistand sjølv om rehabiliteringsprosessen er avslutta.

Kontaktinformasjon

Høyanger kommune
Koordinerande eining
Postboks 159
6991 Høyanger

E-post: postmottak@hoyanger.kommune.no

 

Kontaktinformasjon:

Aina Beate Haveland: 97 15 47 48

Ingrid Sviggum Håre: 46 88 28 10