PPT

Pedagogisk-psykologisk teneste er ei rådgjevingsteneste og sakkunnig instans for utgreiing av ekstraressursar etter opplæringslova. Tenesta skal hjelpe skulen i arbeidet med å legge opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov.

Du som er vaksen som har behov for opplæring etter opplæringslova kan også få hjelp gjennom PPT.

 

Høyanger har saman med fleire kommunar felles PPteneste, PPT for Ytre Sogn og- Sunnfjord.

PPT for Ytre Sogn og - Sunnfjord