SFO

Korleis søkjer eg plass i SFO?

 

Du søkjer elektronisk om plass i skulefritidsordninga SFO, i Visma Flyt Skole.

 

Søk plass her.

 

Om du treng hjelp til å søke/tilgang til datamaskin, ta kontakt med skulen, eller tenesteområde oppvekst tlf. 57711564.

Skulefritidstilbod blir gitt til barn i 1. - 4. klasse, i særlege høve til barn i 5.- 7. klasse.

Opplæringslova gir normalt ingen rett til fri skuleskyss før eller etter SFO-tida.

 

Når er søknadsfrist?

Søknadsfrist til hovudopptaket er 15. mars kvart år.
Søknader elles i året blir handsama etterkvart.

 

Opptak

Tildeling av plass blir handsama av rektor/dagleg leiar.
Tildelingsbrev blir sendt elektronisk.

 

Korleis endrar eg plass?

 

Du må logge på i Visma Flyt Skole og endre plassen til barnet ditt der.

Stadfesting på endring av plass blir sendt elektronisk.

 

Endre plass her
 

 

Ferietilbod

 

SFO heldt stengt (sommarstenging) 4 veker i juli (heile veker).
Vi  kan tilby ekstra ferietilbod frå siste skuledag og til sommarstenging.
Dersom det er behov kan slikt tilbod også organiserast etter sommarstenging til skulestart i august.
Vi kan også tilby ferietilbod i haust- og vinterferie.

Dersom du har behov for å nytte ferietilbodet melder du behov direkte til skulen.  

 

Søknadsfrist sommartilbod: 15. mai
Søknadsfrist haust/vinterferie: 1. september/15. januar

Føresetnad for ferietilbodet:
- Høyanger skule: brukartal må vere minimum 5
- Dei andre skulane: lokale tilpassingar i lag med barnehagane

 

Foreldrebetaling

 

 

Heil plass

Kr. 2 395

14 timar pr. veke

Kr. 1 530

8 timar pr. veke

Kr.    865

Dagplass

Kr.    125

 

Moderasjonsordning

 

  • Ein inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for hushald med elevar på 1. - 4. årstrinn.
  • Gratis SFO for elevar med særskilte behov på 5. og 7. trinn.

Kommunen skal ha ei ordning som kan tilby reduksjon i foreldrebetalinga, slik at den per barn utgjer maksimalt seks prosent av inntektene til hushaldet. Bestemmelsen gjeld berre for foreldre med barn på 1. - 4. årstrinn.

Bestemmelsen § 1B-3 i forskrift til opplæringslova, slår fast at tilbodet til barn med særskilte behov på 5.–7. trinn skal vere gratis.

 

Les meir om regelverket her

 

Korleis seier eg opp plassen?

 

Oppseiingstida er 1 månad frå plassen blir sagt opp, frå den 1. eller den 15. i månaden.
Det er eigne reglar for oppseiing etter 1. mai, du finn meir informasjon om dette i informasjonsbrosjyra.

Stadfesting på oppseiing blir sendt elektronisk.

Oppseiing må gjerast elektronisk i Visma Flyt Skole.

 

Sei opp plass her