SFO

Du søker elektronisk om plass i skulefritidsordninga SFO, i Føresetteportalen. Om du treng hjelp til å søke/tilgang til datamaskin, ta kontakt med skulen eller Tenesteområde oppvekst tlf. 57711564.

Skulefritidstilbod blir gitt til barn i 1. - 4. klasse, i særlege høve til barn i 1.- 7. klasse.

Opplæringslova gir normalt ingen rett til fri skuleskyss før eller etter SFO-tida.

Søknadsfrist

Søknadsfrist til hovudopptaket er 15. mars kvart år.
Søknader elles i året blir handsama etterkvart.

Opptak

Tildeling av plass blir handsama av rektor/dagleg leiar.
Tildelingsbrev blir sendt pr epost.

Endring av plass

Du må logge på føresetteportalen med MinID/BankID og endre plassen til barnet ditt der.
Stadfesting på endring av plass blir sendt til oppgitt epost.

Ferietilbod

SFO heldt stengt (sommarstenging) 4 veker i juli (heile veker).
Vi  kan tilby ekstra ferietilbod frå siste skuledag og til sommarstenging.
Dersom det er behov kan slikt tilbod også organiserast etter sommarstenging til skulestart i august.
Vi kan også tilby ferietilbod i haust- og vinterferie.

Dersom du har behov for å nytte ferietilbodet må du søkje særskilt om dette, søknad sendast rett til skulen
Søknadsfrist sommartilbod: 15. mai
Søknadsfrist haust/vinterferie: 1. september/15. januar

Føresetnad for ferietilbodet:
- Høyanger skule: brukartal må vere minimum 5
- Dei andre skulane: lokale tilpassingar i lag med barnehagane

Oppseiing

Oppseiing må også gjerast elektronisk i føresetteportalen ved å logge på med MinID/BankID.

Oppseiingstida er 1 månad frå plassen blir sagt opp, frå den 1. eller den 15. i månaden.
Det er eigne reglar for oppseiing etter 1. mai, du finn meir informasjon om dette i informasjonsbrosjyra.

Stadfesting på oppseiing blir sendt elektronisk til oppgitt epost.

Føresetteportalen

I føresetteportalen søkjer du om plass, endring av plass, og seier opp plass.
Du kan endre adressa di i portalen, slik at faktura blir sendt til rett adresse.
Endring av familieforhold kan også gjerast i føresetteportalen. Lenke til føresetteportalen

Publisert av Jorunn Flæthe. Sist endra 05.03.2015