Skulefritidsordning - betaling og moderasjon

Betalingssatsane for skulefritidsordning (SFO), gjeldane frå 1. januar 2021.

 

Foreldrebetaling pr. 01.01.2022

 

1/1 plass kr. 2.395,- pr mnd
14 t/veka (halv plass) kr. 1.530,- pr mnd
Inntil 8 timar for veka (følger skuleåret) kr.    865,- pr mnd
Dagplass kr.    125,- pr dag
Pris pr time kr.      60,- pr time


Betaling tilsvarer 10 månader opningstid (skulestart-skuleslutt) og er lagt over 11 månader (aug-juni). Betalingsfri månad er juli.


I tillegg kjem betaling for bruk i ferie; haust-, vinter- og sommarferie, der ein betaler dagsats for dei dagane tilbodet blir nytta. Det blir ikkje gitt søskenmoderasjon ved bruk av dagplass.

Barna må hentast før stengetid eller til avtalt tid. Dersom dette ikkje vert gjort, kan det medføre ekstrarekning (informasjon får ein hos skulen/dagleg leiar).

 

Søskenmoderasjon

 

Dersom søsken går i barnehage og/eller i skulefritidsordning, skal det betalast fullt for den plassen som er dyrast.

Moderasjon for plass skulefritidsordninga (SFO):

 

 Barn nr 2  25 % reduksjon i foreldrebetalinga
 Barn nr 3  40 % reduksjon i foreldrebetalinga
 Barn nr 4  50 % reduksjon i foreldrebetalinga

 

Det blir ikkje gitt søskenmoderasjon ved bruk av dagplass.

 

 

Nasjonal moderasjonsordning - redusert foreldrebetaling

 

 

Udir-rettleiar: Forskrift til opplæringslova - kapittel 1B skolefritidsordninga

 

Kommunen skal ha ei ordning som kan tilby reduksjon i foreldrebetalinga, slik at den per barn utgjer maksimalt seks prosent av inntektene til hushaldet. Regelen gjeld berre for foreldre med barn på 1. - 4. årstrinn.

Det er ikkje ein føresetnad at barnet har heiltidsplass for at foreldra skal vere omfatta av ordninga. Det betyr at foreldrebetalinga for ein deltidsplass skal reknast på same måte som for ein heiltidsplass, og at det skal gjevast moderasjon dersom foreldrebetaling overstig seks prosent av hushaldet si samla inntekt.

 

Gratis skulefritidsordning

 

Regelen seier at tilbodet om skulefritidsordning til barn med særskilde behov på 5.–7. trinn skal vere gratis. Foreldra til barn med særskilde behov vil også kunne vere omfatta av moderasjonsordninga om reduksjon i foreldrebetalinga ved låg inntekt på 1. - 4. årstrinn, dersom vilkåra er oppfylt.

 

Saman med søknad må det leggjast ved opplysningar om hushaldet si samla brutto personinntekt (Skattelova § 12), samt skattepliktig kapitalinntekt. 

 

Søknad sendast digitalt:

Visma Flyt Skole

 

Blir det søkt etter 1. august, gjeld vedtaket frå første heile månad etter søknadstidspunktet og ut skuleåret. Ved vesentleg auke i hushaldet si samla inntekt, er foreldre plikta til å melde frå. Kommunen kan, utan hinder av teieplikta, innhente opplysningar om person- og kapitalinntekt. Kommunen kan også gjere nye vedtak om redusert foreldrebetaling i heile den tida søknaden gjeld. 

 

Les meir her:

Lovdata: Forskrift til opplæringslova - Kapittel 1B. Skulefritidsordninga

 

 

Betalingssats for ferietilbod - moderasjonsordning for foreldreldre/føresette under låginntektsgrensa


Kommunestyret har vedteke at foreldre/føresette med låg inntekt, tilsvarande 5G, får etter søknad 40% reduksjon på betalingssatsen for ferietilbod i skulefritidsordninga. 5G er f.t. kr 499 290.

 

Søknad sendast via: Visma Flyt Skole

 

Siste skattemelding må leggast ved søknaden. Har du vesentleg og varig endring av lønsinntekt må også annan gyldig dokumentasjon leggast ved.

 

Dei som søkjer om moderasjonsordning for betaling av barnehageplass, treng ikkje sende eigen søknad for SFO, men skriv gjerne i søknaden at det gjeld både for barnehage og ferietilbod SFO.