Skule

I skulane legg vi vekt på at dei tilsette set den einskilde elev i sentrum og legg til rette for at læring best skjer gjennom aktiv deltaking.

 

Må eg melde barnet mitt inn ved skulestart?

Du som er foreldre/føresett får tilsendt brev frå skulen om tidspunkt for innskriving, det året barnet dykkar skal begynne på skule. Innskrivinga er vanlegvis om våren.
Dersom du ikkje har motteke brev, ta kontakt med skulen der du bur.

Ungdata-undersøkinga

 

Her finn de rapportar for ungdomsskulane og vidaregåande skule:

Ungdata

 

Plan for overgangar

Vi har gode rutinar for overgang mellom barnehage og skule og mellom skule og vidaregåande skule.
Det er utarbeida ein eigen plan for dette.

Plan for overgangane (PDF, 149 kB)