Fri frå skulen

Dersom barnet ditt må ha fri frå skulen, søker du om dette i god tid på førehand.
Kommunestyret har gjort vedtak om korleis dette skal gjerast, og kven som kan gi fri.

Søknad om fri frå undervisning skal gjerast i Visma Flyt skole.

Dersom du har fleire barn, må du registrere ein søknad for kvart av barna.

Elevane i grunnskulen, kan etter søknad, få permisjon frå den pliktige undervisninga. Permisjon kan innvilgast inntil to veker dersom fritaket er fagleg forsvarleg. For fri utover to veker gjeld eigne reglar om utskriving.

Permisjon inntil to veker

Det er eit vilkår for retten til slik permisjon at foreldra syter for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute, jfr opplæringslova § 2-1. Etter delegert vedtaksmynde gjer oppvekstsjef og rektor vedtak. Vedtaket er enkeltvedtak etter opplæringslova.

Søknad må sendast i god tid og skal grunngjevast.

  • Permisjon inntil ei veke, søknad sendast til skulen. Rektor gjer vedtak.
  • Permisjon inntil to veker, søknad stilast til Høyanger kommune og sendast via skulen.
    Skulen sender med uttale/tilråding. Oppvekstsjef gjer vedtak.


Fri utover 2 veker

I slike tilfelle må eleven meldast ut av grunnskulen i det aktuelle tidsrommet. Foreldra er ansvarlege for undervisninga etter lov og forskrift. Retten til opplæring opphøyrer i utmeldingsperioden, og kommunen sitt ansvar for opplæringa opphøyrer tilsvarande.