Koronavirus - Covid 19

 Vaksinering      Koronatesting       Siste nytt

Vaksinespørsmål: 992 19 398, mån-tors, kl. 08:00-kl. 15:00. Koronaspørsmål-nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Deling etter jordlova

Dyrka og dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre matforsyninga på kort og lang sikt. Dersom eigaren av ein landbrukseigedom ønsker å bruke dyrka jord til anna enn jordbruksproduksjon, må det derfor søkast om løyve til dette.

Deling 

Dersom eigaren av ein landbrukseigedom ønsker å overdra delar av eigedomen til andre, til dømes ei tomt, er det nødvendig med samtykke fra landbrukseininga.

Søknad om løyve til deling av landbrukseigedomar skal sendast til kommunen der eigedomen ligg. Kommunen avgjer søknaden. Vedtaket kan påklagast til Statsforvaltaren i Vestland.

Omdisponering

For å omdisponere må du søke om godkjenning fra kommunen. Her finn du informasjon om reglar for omdisponering.

Kontaktperson

Jordbrukssjef Randi Dale på e-post: randi.dale@hoyanger.kommune.no, eller på tlf: 577 11 532 / 99 21 93 91

Lover og retningslinjer