Kven kan søke om SMIL-midlar?

 • Føretak som oppfyller vilkåra i forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot.
 • Eigar av landbrukseigedom kan søke, dersom det er ein produksjon på landbrukseigedommen som oppfyller vilkåra i forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot.

Søknaden skal som eit minimum innehalde

 • Omtale av tiltaket
 • Framdriftsplan
 • Kostnadsoverslag (frå bygningskyndig dersom det gjeld bygning)
 • Finansieringsplan
 • Kart over driftseininga der det aktuelle tiltaket, kulturminne, erosjonsutsette areal og område med viktige miljøkvalitetar er avmerkt.
 • Fotografi og/eller teikningar.
 • Løyve frå grunneigar dersom tiltaket skjer på leigd landbrukseigedom.
 • Gjødslingsplan og journal over nytta plantevernmidlar.

Slik søker du
 

Søk om SMIL-midlar via Altinn

Søknadsfrist

 • Søknadsfristen er 15. mars. 

Tiltaksstrategien legg føringar for kva SMIL-midlane skal gå til 

Føremålet med SMIL-midlane er å fremme natur- og kulturminneverdiar i kulturlandskapet, og redusere ureining frå jordbruket utanom det ein kan forvente gjennom vanleg jordbruksdrift. Som følge av siste jordbruksavtale kan kommunen også løyve SMIL-midlar til å dekke over eksisterande gjødsellager.

Tiltaksstrategi for Høyanger kommune (PDF, 2 MB)

Har du spørsmål?

Sjå på nettsidene til Landbruksdirektoratet,, eller kontakt jordbrukssjef Randi Dale på e-post: randi.dale@hoyanger.kommune.no, tlf: 577 11 532 / 99 21 93 91.

Kven kan søke om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel med meir?

Føretak som driv husdyrproduksjon, planteproduksjon på friland, produksjon i veksthus eller honningproduksjon, kan søke om tilskot til avløysing dersom jordbrukaren blir sjuk, skal ha eller har fått barn eller har sjukt barn. Privatpersonar som er etterlaten ektefelle, sambuar, forelder eller barn til avdød jordbrukar kan søke om tilskot til avløysing for inntil 8 veker etter dødsfallet.

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er eit år etter siste dag i perioden du søker tilskot for.

Slik søker du

Søk om tilskot til avløysing via Altinn 

Har du spørsmål?

Sjå nettsidene til Landbruksdirektoratet

Kven kan søke om produksjonstilskot?

Føretak som driv vanleg jordbruksproduksjon kan søke om produksjonstilskot, t.d. arealtilskot, kulturlandskapstilskot, tilskot til husdyr osv. Føremålet er å bidra til eit aktivt og bærekraftig jordbruk.

Føretaket må vere registrert i Einingsregisteret i Brønnøysund innan søknadsfristen og drive vanleg jordbruksproduksjon på ein eller fleire eigedommar.

Manglande eller mangelfull gjødslingsplan og/eller sprøytejournal kan føre til avkorting av produksjonstilskotet.

Slik søker du

Søk om produksjonstilskot via Altinn

Har du spørsmål?

Sjå nettsidene til Landbruksdirektoratet.

Søknadsfristar, telje- og utbetalingsdato

Søknad om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie har to søknadsfristar i året:

 • 15. mars (med teljedato 1. mars)
 • 15. oktober (med teljedato 1. oktober).

Tilskota vil bli utbetalt i februar året etter at du har søkt.