Koronavirus - Covid 19

Status 09.04.2021: Ingen nye påvist smitta. Vi har framleis ein påvist smitta som sit i isolasjon. 

Koronainformasjon frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open mån - tors, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL

Kven kan søke om SMIL-midlar?

 • Føretak som oppfyller vilkåra i forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot.
 • Eigar av landbrukseigedom kan søke, dersom det er ein produksjon på landbrukseigedommen som oppfyller vilkåra i forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot.

Søknaden skal som eit minimum innehalde

 • Omtale av tiltaket
 • Framdriftsplan
 • Kostnadsoverslag (frå bygningskyndig dersom det gjeld bygning)
 • Finansieringsplan
 • Kart over driftseininga der det aktuelle tiltaket, kulturminne, erosjonsutsette areal og område med viktige miljøkvalitetar er avmerkt.
 • Fotografi og/eller teikningar.
 • Løyve frå grunneigar dersom tiltaket skjer på leigd landbrukseigedom.
 • Gjødslingsplan og journal over nytta plantevernmidlar.

Slik søker du
 

Søk om SMIL-midlar via Altinn

Søknadsfrist

 • Søknadsfristen er 15. mars. 

Tiltaksstrategien legg føringar for kva SMIL-midlane skal gå til 

Føremålet med SMIL-midlane er å fremme natur- og kulturminneverdiar i kulturlandskapet, og redusere ureining frå jordbruket utanom det ein kan forvente gjennom vanleg jordbruksdrift. Som følge av siste jordbruksavtale kan kommunen også løyve SMIL-midlar til å dekke over eksisterande gjødsellager.

Tiltaksstrategi for Høyanger kommune (PDF, 2 MB)

Har du spørsmål?

Sjå på nettsidene til Landbruksdirektoratet,, eller kontakt jordbrukssjef Randi Dale på e-post: randi.dale@hoyanger.kommune.no, tlf: 577 11 532 / 99 21 93 91.