Høyanger næringsutvikling

Høyanger Næringsutvikling AS (HNU) vart etablert i 1988. Kompetanseselskapet fungerer som kommunen sitt næringsapparat

Høyanger Næringsutvikling har til oppgåve å:

  • Fremje utvikling av allsidig og lønsam næringsverksemd
  • Yte fagleg rådgjeving til eksisterande og potensielle verksemder
  • Arbeide med kompetanseheving for næringslivet
  • Yte direkte tilskot ved etablering av nye verksemder

HNU er eit aksjeselskap som er eigd av:

  • Høyanger kommune: 90 %
  • Høyanger Næringsforum (HNF): 8 %
  • Sparebanken Vest: 1 %
  • Høyanger Næringssamskipnad: 1 %

Høyanger Næringsutvikling AS består av næringssjef Terje Søreide og næringskonsulent Birgitta Hagen Kyrkjebø. Næringsselskapet får midlane sine frå avkasting av fond, samt gjennom direkte overføring frå kommunen. I tillegg har selskapet tilgang til statlege midlar som inngår i utviklingsprogram.

Heimesida til Høyanger næringsutvikling