Deling eller endring av grunneigedom

Skal du dele frå ei tomt eller endre eigedomsgrenser for eigedomen din, må du søke kommunen om løyve. 

 

Ver klar over at saka kan verte omfattande dersom søknaden ikkje er i samsvar med gjeldande arealplan for området. 

Kven kan søke?

Det er eigar (heimelshavar) av eigedomen som kan søke om deling av eigedom. Dersom du signerer søknaden på vegne av eigar, må du legge ved ei fullmakt frå grunneigar, sjå informasjon frå Kartverket om fullmakt

Sjekk dette først

 • Er det reguleringsplan som gjeld for området og kva er området regulert til? 
 • Er det kommuneplanen sin arealdel som gjeld for området og kva er planføremålet?
 • Er området utsett for fare eller vesentleg ulempe som følge av natur- eller miljøforhold?
 • Forhold knytt til tilkomst, vatn og avløp, støynivå, parkering, storleik og kvalitet på uterom er også tema som du må sjekke ut og skildre i ein søknad. 
 • Gjeld det deling av landbrukseigedom? Då er det nødvendig med samtykke frå landbrukseininga i kommunen. 
 • Om eigedomen er utfordrande å bygge på bør du vurdere å søke om byggeløyve samtidig. Sakene vil då bli behandla parallelt.

Har du spørsmål før du søker?

Ta kontakt med Randi Dale på Plan og forvaltning:

Skjema og kart til søknaden 

Kva kostar det?

Når du skal dele eller endre ein eigedom, må du betale gebyr både for behandling av delingssøknaden og gebyr for oppmålingsarbeidet. Gebyr vil varierer alt etter kva type sak det er.

Prisliste  (PDF, 2 MB)

 

Behandlingstid

 • Ein søknad om deling eller endring av eigedomsgrenser blir normalt avgjort av kommunen innan 12 veker. I tillegg kjem tid der søknaden ligg til uttale hos statlege og regionale styresmakter. 
 • Ein søknad om deling som ikkje medfører dispensasjon eller treng avklaring med andre styresmakter og som elles er i høve til plan, skal bli avgjort av kommunen innan 3 veker.
 • I tillegg kjem den tida det tek å gjennomføre oppmålinga med tinglysing, for tida 8–10 veker.

Saksgang

 • Søknaden vert behandla av eininga areal og byggesak etter plan- og bygningslova § 26-1
 • Når delingsløyve er gitt etter plan- og bygningslova § 26-1, går saka til oppmåling for gjennomføring og oppretting av eigedomen. Nokre gonger er det sett vilkår i delingsløyvet som søkaren må oppfylle før delinga kan gjennomførast.
 • Oppmåling held oppmålingsforretning. Eigarar av eigedomen og tilstøtande eigedomar får skriftleg varsel seinast 14 dager før oppmålinga. Her blir eksisterande grenser avklart og nye, godkjente grenser påvist og merka.
 • Etter oppmåling og tinglysing får søkar tilsendt matrikkelbrev, som er ei fullstendig beskrivelse av eigedomen med koordinatfesta grenser.