Beredskap og forsvar

Høyanger kommune har eigne beredskapsplan (PDF, 866 kB) med rutinar og instruksar som skal følgjast ved ulike typar alvorlege hendingar.

Høyanger kommune har også kartlagt, systematisert og vurdert sannsyn og konsekvens ved ulike hendingar, samt korleis desse kan påverke kommunen og dei kommunale tenestene i ein eigen heilskapleg ROS - analyse.  (PDF, 2 MB)

Brann og eksplosjonsvern
Høyanger kommune er blant anna ansvarleg for etablering og drift av brannvesen.

Krisehandtering
Høyanger kommune har eige kriseteam som skal gi innbyggjarane i kommunen naudsynt hjelp og oppfølging i krisesituasjonar.