Viltnemda

Forvaltninga av hjortevilt skal ivareta bestanden og leveområda sin produktivitet og mangfald. Det skal leggjast til rette for lokal og bærekraftig forvaltning med sikte på nærings- og rekreasjonsmessig bruk av hjorteviltressursane. Forvaltninga skal vidare sikre ein bestandsstorleik som fører til at hjortevilt ikkje fører til uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser. Forvaltninga i Høyanger vert m.a. utøvd gjennom ei kommunal viltnemnd.

 

Viltnemda i Høyanger kommune:

  • Terje Instefjord, Bjordal (leiar)
  • Silje Knutssøn (nestleiar)
  • Anne Fiorella Z. Aasgard, Vadheim
  • Gudmund Forthun, Lavik
  • Oddgeir Indrebø, Vadheim

Varamedlemer:

  • Anders Ljotebø, Kyrkjebø
  • Anngunn Espedal, Lavik
  • Bjarte Myren, Ikjefjord
  • Eldrid Førde, Bjordal
  • Harald Løland, Høyanger

Kommunen sine hovudoppgåver er forvaltning etter villtlova og å gje råd og veiledning i saker knytt til viltforvaltning. Ulike skjema knytt til viltforvaltning finn du på direktoratet for naturforvaltning sine sider.

Data for jakt på hjortevilt/påkjørsle finn du på Hjorteviltportalen.