Koronavirus - Covid 19

 Vaksinering      Koronatesting      Temaside

Vaksine-/koronaspørsmål: 992 19 398, open mandag til fredag, sjå her for klokkeslett.
Koronaspørsmål-nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Kommunale eigedomsgebyr - prisar

Høyanger kommunestyre har i møte den 20.12.2018 vedteke følgjande kommunale gebyr for 2019:

        

1. Tilknytingsgebyr for vatn og avløp for hus/eigedomar

           

BRA

Vatn

Avløp

< 350 m2

6.000,-

6.000,-

> 350 m2

10.000,-

10.000,-

Næring

*

*

 

*: Det er opna for særavtale med næringseigedomar.

 

2. Årsgebyr vatn og avløp

 

2.1 Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret skal dekkje dei faste kostnadene for vassforsyninga og avløpssektoren i Høyanger kommune. Dei skal dekkje ca. 50 % av dei totale kostnadene for VA-sektoren i kommunen (sjølvkostgrunnlaget).

 

Einheitsprisane for 2019 er:

 

Areal-gruppe:

Abonnementsgebyr

 

Vatn

Avløp

Hytte < 80 m2

540,-

 

524,-

 

Hytte > 80 m2

811,-

 

757,-

 

Bustad < 80 m2

1.082,-

 

1048,-

 

Bustad 80-350 m2

1.691,-

 

1.606,-

 

Bustad > 350 m2

2.231,-

 

2.130,-

 

Næring: 350 - 999 m2

4.059,-

 

4.074,-

 

Næring: 1.000 – 2.499 m2

8.097,-

 

8.150,-

 

Næring: 2.500 – 4.999 m2

12.504,-

 

12.804,-

 

Næring: 5.000 – 9.999 m2|

27.033,-

 

25.608,-

 

Næring: > 10.000 m2|

67.522,-

 

63.914,-

 

 

 

2.2 Forbruksgebyr

 

Forbruksgebyret skal dekke dei mengdeavhengige kostnadane for VA-sektoren i Høyanger kommune. Bustader og hytter som ikkje har installert vassmålar skal betale forbruksgebyr etter stipulert forbruk.

 

Areal- gruppe: 1)

Stipulert forbruk

Hytte < 80 m2

65 m3

Hytte > 80 m2

100 m3

Bustad < 80 m2

130 m3

Bustad 80-350 m2

200 m3

Bustad > 350 m2

200 m3 + 1,2m3/m2 over 350m3

 

Næringseigedommar, industri og offentleg verksemd skal betale vass- og avløpsgebyr etter faktisk vassforbruk. Dvs at det er krav om vassmålar for desse abonnentane.

Avløpsmengde reknast lik vassmengde.

  • Arealet vert rekna som bruksareal BRA [m2] etter NS 3940
  • Spesifikt forbruk er fastsett til 1,2 m3/m2
  • Eit gebyr pr. gards- og bruksnummer.
     

1) Inntil vidare kan kommunen nytte arealgrupper til å fastsetje stipulert forbruk.

 

Forbruksgebyr for 2019:

Vatn:      kr. 8,72 pr. m3

Avløp:    kr. 8,30 pr. m3

 

Leige av vassmålar:

kr. 350,- pr. år for privatabonnentar

kr. 500,- pr. år for næringseigedommar, industri og offentlege verksemder.

         

Renovasjon:

 

Standardabonnement  kr 4.085,-

Minimumsgebyr           kr 2.656,25,-

Hytteabonnement        kr 1,633, 75

(Inkl. mva)

 

Feiing og tilsyn:

Hyppigheita av feiing skal fastleggjast ut frå behov, men minimum kvart fjerde år. Behovet vert fastsett ut frå bustadens oppvarmingssystem, sotmengde m.m. Tilsyn og kontroll av piper og eldstader skal gjennomførast kvart fjerde år.

Årleg feie- og tilsynsavgift per bueining (alle prisar er eks. mva):

  • Feiing kvart år:                                              kr 525 pr. år   
  • Feiing kvart anna år:                                     kr 276 pr. år
  • Feiing kvart tredje år:                                    kr 220 pr. år
  • Feiing kvart fjerde år:                                    kr 193 pr. år

Ikkje lovpålagte tenester vert fakturert etter timeforbruk med kr. 470,- pr. time.
 

Tømming av slamavskiljarar, privet mm.

Gebyr pr. tømming er sett til kr 2.267,50,- for kvar tilknytt husstand til anlegg (standard abonnement 4 m2 tank). For heilårsbustader vert det tømming kvart 2. år (kr 1133,75 pr. år), gebyret vert delt opp over 2 årlege terminar. For fritidsbustader vert det tømming kvart 4. år  og gebyret delt over 8 terminar (Inkludert mva).