Kommunalteknisk norm for vatn og avløp i Høyanger

Høyanger kommunestyre vedtok 30. september 2014 «Kommunalteknisk VA-norm for Høyanger kommune», sak 51/14.

VA-norma er utarbeida i samarbeid mellom Balestrand, Leikanger, Sogndal og Luster kommune.

Norma inneheld førehandsgodkjende løysingar på korleis dei kommunaltekniske anlegga skal utformast. Dette gjeld og private anlegg som vert overtatt av kommunen. Norma er basert på mal frå Norsk Vann. Siv.Ing. Tobias Dahle har vore koordinator/sekretær for arbeidet med norma.

Kommunalteknisk norm må følgjast av både konsulentar, entreprenørar og leverandørar. Eventuelle andre løysingar skal vere godkjent av VA-ansvarleg i Høyanger kommune.

Du kan laste ned VA-norma og vedlegg her: 

Kommunalteknisk VA-norm for Høyanger kommune (PDF, 2 MB)

 

B1 Krav til innmåling og dokumentasjon (PDF, 692 kB)

A1 Kabel og VA- grøft (PDF, 177 kB)

A2 Stikkledningar vatn (PDF, 82 kB)

A3 Stikkledningar avløp (PDF, 19 kB)

A4-A Forankring jordgrøft (PDF, 350 kB)

A4-B Forankring fjellgrøft (PDF, 280 kB)

A5 Grøftestengsel (PDF, 134 kB)

A6 Isolert kum (PDF, 60 kB)

A7 Standardteikning steinfangskum (PDF, 50 kB)