Koronavirus - Covid 19

Status pr 22.01.2021: Ein påvist smitta, arbeidsinnvandrar. Den smitta sit i isolasjon. 

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre!
 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Vatn og avløp - gebyr

Her finn du betalingssatsar for vatn og avløp vedtatt av kommunestyret.

1. Tilknytningsgebyr for vatn og avløp for hus/ eigedomar

 BRA       Vatn         Avløp
 < 350 m²      6.000,-       6.000,-
 > 350 m²      10.000,-       10.000,-
 Næring        *         *

 

 

*Det er opna for særavtale med næringseigedomar.
 

 

 

2. Årsgebyr vatn og avløp

 

 

2.1 Abonnementsgebyr

 

 

Abonnementsgebyret skal dekkje dei faste kostnadene for vassforsyninga og avløpssektoren i Høyanger kommune. Dei skal dekkje ca. 50% av dei totale kostnadene for VA-sektoren i kommunen (sjølvkostgrunnlaget).

Einheitsprisane for 2019 er:
 

 Areal-gruppe  Abonnementsgebyr 
      Vatn    Avløp 
 Hytte < 80 m²         600,-      564,-
 Hytte > 80 m²         901,-      815,-
 Bustad < 80 m²      1.202,-      1.128,-
 Bustad 80 - 350 m²      1.879    1.728,-
 Bustad > 350 m²      2.478,-    2.292,-
 Næring 350 - 999 m²      4.509,-    4.383,-
 Næring 1.000 - 2.499 m²      8.995,-

   8.769,-

 Næring 2.500 - 4.999 m²    13.891,-   13.777,-
 Næring 5.000 - 9.999 m²    30.033,-   27.554,-
 Næring > 10.000 m²    75.016,-   68.771,-

 

2.2 Forbruksgebyr

Forbruksgebyret skal dekke dei mengdeavhengige kostnadene for VA-sektoren i Høyanger kommune. Bustader og hytter som ikkje har installert vassmålar skal betale forbruksgebyr etter stipulert forbruk.
 

 Areal-gruppe1)           Stipulert forbruk 
 Hytte < 80 m²                   65 m³
 Hytte > 80 m²                  100 m³
 Bustad < 80 m²                  130 m³
 Bustad 80 - 350 m²                  200 m³
 Bustad > 350 m²  200 m³ + 1,2m³/m² over 350m²


Næringseigedommar, industri og offentleg verksemd skal betale vass- og avløpsgebyr etter faktisk vassforbruk. Dvs. at det er krav om vassmålar for desse abonnentane. Avløpsmengde reknast lik vassmengde.
 

  • Arealet vert rekna som bruksareal BRA m² etter NS 3940
  • Spesifikt forbruk er fastsett til 1,2 m³/m²
  • Eit gebyr pr. gards- og bruksnummer

1) Inntil vidare kan kommunen nytte arealgrupper til å fastsetje stipulert forbruk.

Forbruksgebyr for 2020

Vatn:    kr. 9,69 pr. m³
Avløp:   kr. 8,93 pr. m³ 
 

Leige av vassmålar

kr. 350,- pr. år for privatabonnementar
kr. 500,- pr. år for næringseigedommar, industri og offentlege verksemder.

Prisar for vatn/avløp er eks. MVA