Samarbeid med andre instansar

Barneverntenesta samarbeider ofte med andre tenester og skal medvirke til at barna sine behov og interesser også vert ivareteke av andre offentlege organ. Barneverntenesta skal samarbeide med andre sektorar og forvaltningsnivå når dette kan bidra til å løyse oppgåver til barnet sitt beste.

Barneverntenesta samarbeider med skular, barnehagar, helsestasjon, skulehelsetenesta, PPT, NAV, fastlegar og andre kommunale og statlege tenester, tenester som har hjelpetilbod for familiar og barn/unge med utfordringer.