• Vasslekkasje i Høyanger
  Store deler av Høyanger er no utan vatn. Dette skuldast vasslekkasje, som ein no jobbar med å lokalisere. På...
 • SANKTHANS-/JONSOKBÅL
  Frå 15. april til 15. september er det forbode å tenne bål i eller i nærleik av skogmark utan løyve frå kommunen. Men...
 • Varsel om planoppstart - ..
  Det vert med dette kunngjort start av reguleringsarbeid, jf. plan- og bygningslova §§12-3 og 12-8. Planområdet ligg i...
 • Biologar på feltarbeid i ..
  Høyanger kommune deltek i eit felles prosjekt med Sogn og Fjordane fylkeskommune om å undersøkje innsjøar. Dette vil...
 • Råd om vatning i hagen
  Det vil kunne oppstå kapasitetsproblem på ein del vassverk i periodar med behov for hagevatning. Når mange abonnentar...