Helse og omsorg

Hovudmål for tenesteområdet helse og omsorg

Alle innbyggjarane i kommunen skal ha tilgang på gode helse- og omsorgstenester. Utgangspunktet for desse tenestene er Høyanger helsesenter, Lavik helsesenter og Sørsida bygdetun.

Innbyggjarane skal gjennom folkehelsearbeid og førebyggande tenestetilbod få meir kunnskap for sjølv å ivareta eiga helse og livskvalitet. Tenesteområdet skal rettleie og motivere innbyggjarane til dette gjennom alt førebyggjande og helsefremjande arbeid.

Arbeid med barn, eldre og unge funksjonshemma skal prioriterast.

Samhandling og ressursutnytting på tvers av etatsgrenser og faggrupper i kommunen skal styrkast og fremjast, og tenesteområdet skal vere pådrivar og premissleverandør samt påverke andre etatar til å tenke miljø og helse i deira arbeid.

Administrativt arbeid, ressursutnytting og tenester til brukarane skal vere av høg kvalitet.