Aktuelt 2017
Publisert 14.07.2017
Musikkpaviljongen

«Høyanger Kulturskule har i overkant av 3 årsverk med 4 tilsette og ca. 105 elevar innanfor fagområda musikk og visuelle kunstfag. Skulen har eit godt samarbeid med skulane i Høyanger kommune, fritidskulturlivet og profesjonelle kunstnarar. Kulturskulen har ledig fast 100 % stilling frå 01.09.2017 som KULTURSKULELÆRAR  

Publisert 14.07.2017

Høyanger kommune har ledig omsorgsbustad i Storgata i Høyanger. 

Publisert 12.07.2017
Vallogo

STORTINGSVALET 2017

Kunngjering om utlegging av manntalet

(vl § 2-6, § 2-7)

 

Dersom du ikkje står i manntalet, kan du ikkje stemme ved stortingsvalet 11. september 2017

Publisert 11.07.2017
Legekontor Høyanger

Det er redusert opningstid ved laboratoriet ved Høyanger legekontor i sommar.

Publisert 10.07.2017
Skogsveg illustrasjon Solnipa

Solnipavegen vart godkjent som landbruksveg 22.06.15.

Det vert no søkt om endringar av vegplanen sin parsell B.

Den planlagde veglina vil medføre ei lengre strekning rekkverksarbeid, samt eit parti med stor fjellskjæring og fylling.

I den omsøkte endringa vil ein gå fri rekkverksarbeid, samt få mindre fjellskjæringar.

Grunnkart 1:2000 (PDF, 406 kB)Grunnkart 1:5000 (PDF, 406 kB)Høyringsdokument (PDF, 14 kB)

 

 

Publisert 04.07.2017
Telt og hengekøye til utlån

Høyanger kommune har etablert utstyrssentral for sport og friluftsliv i Høyanger samfunnshus. Målgruppa er barn og unge, men alle kan ta kontakt for lån/leige av utstyr. Her har vi m.a. telt, fjellsko, soveposar, ryggsekkar og mykje anna turutstyr til utlån. Les meir om utstyrspakken her. I sommar kan du også låne beachvolleyball og basketball på Høyanger Bibliotek.

Publisert 26.06.2017
Morgonstemning

 

Osland Settefisk AS søkjer om endring av løyve på lokalitet Sørebø for settefisk av laks, aure og regnbogeaure i Høyanger kommune. Endringa omfattar auke i biomasseproduksjon av laks og regnbogeaure. Anlegget er lokalisert på land.

Publisert 21.06.2017

Planutvalet vedtok i møte 06.06.2017 i sak nr. 010/17 offentleg ettersyn av reguleringsplan for Vetleseten industriområde.

Frist for å komme med merknadar til planframlegget er 14. august 2017. Ev. merknadar skal sendast til;

Høyanger kommune
Postboks 159
6991 Høyanger
Ev. e-post; postmottak@hoyanger.kommune.no

Om spørsmål tak kontakt med kommuneplanleggar Synne Vefring på tlf. 57711547, ev. leiar for plan og forvaltning Jostein Nyland på tlf. 57711531

Publisert 16.06.2017

Aller Aqua AS har fått lenga sitt FOU-løyve H-B-46 til 15.10.2023 og fått tildelt eit nytt FOU løyve i 5 år. FoU løyva gjeld laks og sjøaure. Aller Aqua AS søker om løyve til å etablere disse to konsesjonane på lokaliteten 21335 Floteneset i Vadheimsfjorden i Høyanger kommune. Aller Aqua har i dag løyve til drift på lokaliteten fram til 15.10.2018.

Publisert 03.03.2017

Det blir oppstart av kolonnekøyring gjennom Høyangertunnelen måndag 13. mars 2017.
 

 

Publisert 23.02.2017

Frå måndag 6. mars blir det igjen arbeid på dagtid i Kvernhaugtunnelen. Arbeidet går frå 08.00 til 18.00, måndag til torsdag neste veke. Trafikken vert avvikla med kontinuerleg kolonnekøyring, med inntil 30 minutts ventetid.

Det er fri ferdsel frå fredag t.o.m. søndag.

Publisert 13.02.2017

I medhald av Høyanger kommune sitt delegeringsreglement pkt 6.8.1 er det gjort vedtak om oppstart av detaljreguleringsplan for Vetleseten industriområde jf. plan og bygningslova § 12-8 .

Dokument i saka er tilgjengeleg her.
 

Publisert 13.01.2017

Kommunestyret vedtok i møte 15.12.2016 i sak nr. 103/16 å innføre ei ordning med stimuleringstilskot til kjøp av gardsbruk på kr. 200.000. 

Publisert 03.11.2016

Kommunestyre vedtok i møte 25.10.2016 i sak 083/16 kommunal planstrategi for perioden 2016-2019 jf. Plan og bygningslova § 10-1.

Alle relevante dokument er tilgjengeleg her  

Publisert 18.06.2015
Byggesak

Frå 1. juli vert byggjereglane endra og for ein del byggjetiltak kan du byggje utan å søkje kommunen om løyve.

Publisert 28.03.2014
Skiutstyr til utlån

Utstyrssentralen er lokalisert i Høyanger Samfunnshus. Her kan ungdom, skular, barnehagar, frivillige organisasjonar og familiar/privatpersonar låne sports- og friluftsutstyr, gratis eller for ein rimeleg penge. Barn og unge har første prioritet. Vi har også nokre fjellsko til utlån.

For lån av utstyr:

Kontakt kulturmedarbeidar Maria Brendehaug Petersen på tlf. 474 57 006 eller ungdoms- og idrettskonsulent Grete B. Ulvestad på tlf. 57 71 15 00 / 992 19 384. Du kan også ta kontakt med miljøvernleiar Silje Bøe på tlf. 924 87 345.

Høyanger Bibliotek er også behjelpeleg med lån av utstyr. Sommaren 2017 kan du også låne beachvolleyball og basketball på Høyanger bibliotek.

Du kan også sende e-post: postmottak@hoyanger.kommune.no

Sjå oversikt over utstyr som er til utlån/leige i utstyrsentralen. (PDF, 378 kB)

Det vert avklart ved kvart utlån kor lang lånetid ein får. Dersom ikkje utstyret leverast innan avtalt dato, vert det fakturert kr 50 pr. døgn.

 
 
Login for redigering