Aktuelt 2017
Publisert 22.09.2017

Kommunestyre vedtok i møte 15.06.2017 i sak 036/17 og 14.09.2017 i sak nr 043/17 oppstart av planarbeid, samt offentleg ettersyn av framlegg til planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel jf. plan og bygningslova §§ 11-12 og 11-13.

 

Publisert 22.09.2017

Per A. Øren skal asfaltere deler av Fjellvegen i Høyanger i veke 39. I samband med arbeidet vil vegen vere stengt på følgjande tidspunkt:

Tysdag 26. september: 08.00 – 19.00
Onsdag 27. september: 08.00 – 19.00
Torsdag 28. september: 08.00 – 19.00

Publisert 21.09.2017

SIMAS IKS har no inngått avtale med bustyret i RenoNorden-konkursen. Avtalen medfører at SIMAS tek over ansvaret for både dei tilsette og køyring av renovasjonsrutene. Me vil i morgo køyre renovasjonsruta som ikkje vart køyrd i dag, torsdag, samt renovasjonsruta fredag. Me er svært glad for at det vart ei løysing på ein rask og god måte slik at kundane ikkje vart råka av dette, seier direktør i SIMAS IKS Hallvard Thomassen. Dette betyr at dei som ikkje fekk tømt dunken i dag må la den stå eller sette den ut att! 

Publisert 21.09.2017

Det vart i ein enkeltståande vassprøve teke på helsesenteret 13. september funne koliforme bakteriar. Nye prøvar av drikkevatnet i Lavik syner at det no ikkje lenger er koliforme bakteriar i vatnet. Dette gjeld både på Helsesenteret og i resten av leidningsnettet. Det er derfor ikkje lenger noko kokepåbod.

Men p.g.a. innjustering av nokre prosessar ved Lavik vassverk, vil vi fortsette med kloring av drikkevatnet til over helga. Dette arbeidet vil fortsette i byrjinga av neste veke. Det vil bli tett oppfølging av vasskvaliteten i tida framover.

 

 

Publisert 19.09.2017

Kommunestyret vedtok i møte 14.09.2017 i sak 048/17 detaljreguleringsplan for Vetleseten industriområde jf. plan og bygningslova § 12-12.

Vedtaket kan påklagast jf. plan og bygningslova §§1-9 og 12-12, og Forvaltningslova. Eventuell klage skal stilast til Fylkesmannen i Sogn og fjordane, men sendast til Høyanger kommune, Postboks 159, 6991 Høyanger.

Frist for å klage er tre veker etter kunngjering.

Publisert 19.09.2017
Planavgrensing Vadheim sentrum

I medhald av Plan og bygningslova § 12-8 vert det varsla om oppstart av «Detaljreguleringsplan for Vadheim sentrum».

 

 

Publisert 15.09.2017

Høyanger kommune satsar på eit reint, triveleg og trygt nærmiljø for alle. I den samanheng ønskjer vi samarbeid med frivillige lag og organisasjonar, enkeltpersonar og andre som vil ta eit tak for å betre nærmiljøet rundt oss.

Kommunen lyser difor ut tilskot til opprydding i og tilstelling av nærmiljø, strandsona, vassdrag og andre område tilgjengeleg for ålmenta.

Publisert 15.09.2017
Planavgrensing Vadheim Nord

I medhald av Plan og bygningslova § 12-8 vert det varsla om oppstart av «Detaljreguleringsplan for Vadheim nord»

Publisert 13.09.2017
Brosjyre 2017/2018 Kulturskulen

 

Musikkbingen i Høyanger er no klar til bruk!

Kontakt kulturskulerektor Beate Kjølstad på 99219371 eller kulturmedarbeidar Maria Petersen på tlf 95275258 for å gjere ein avtale om bruk og får å få kontrakt.

 

Publisert 11.09.2017

Av 3080 stemmeberettiga stemte 2355. Det gir ei valdeltaking på 76,5%.

Publisert 11.09.2017

Av 3080 stemmeberettiga i kommunen har 688 førehandsrøysta. Dette utgjer 22,34%.   

Publisert 06.09.2017
BRAK plakat-NY-page-001.jpg

Har du lyst til å spele i band?

I haust arrangerast det kurs i den nye musikkbingen ved idrettsplassen, og det er no mogeleg å melde seg på!

Kurset blir haldt av BRAK, og er satt til disse datoane:

Bandkurs 13. september 17.00 - 20.00 med Marie Amdam som lærar

Låtskrivarkurs 8. november 17.00 - 20.00 med Silja Sol som lærar (obs, feil på plakat!)

 

 

 

 

Publisert 04.09.2017
Vallogo

Måndag 11.september 2017 skal det haldast val på representantar til Stortinget, og i Høyanger kommune kan du stemme på følgjande stader:

 

Publisert 01.09.2017
Daleelva 28. juni 2011

 

Kommunestyret har gjort vedtak om parsell- og områdenamn i samband med prosjekt for tildeling av vegadresser. Kvar eigedom (hus og hytter) som tidligare manglet har no fått tildelt adresse med vegadresse og husnummer.

Publisert 30.08.2017

Nedanfor finn du oversikt over nye vegparsellar i kommunen. Klikk på vegnavn for å sjå tilhøyrande kart.

NB! Vi gjer merksam på at i tilsendt brev står husnummeret dykkar bak vegadresse.Husnummer oppgitt i brev er kommunenummer, samt gards og bruksnummer.

Publisert 22.08.2017
Vallogo

Dersom du ønskjer å stemme på førehand til stortings- og samtingsvalet 2017, kan du gjere det på Høyanger rådhus kvar vekedag frå kl 0800 – 1500 til og med fredag 8. september. 

Publisert 18.08.2017

Det er endring i kolonnetidene frå 22. august 2017.

Publisert 16.08.2017
Byporten

 

Informasjon frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune:

Fylkestinget i Sogn og Fjordane har gjennom regional planstrategi 2016 - 2020 vedteke at det skal utarbeidast ein regional plan for kultur. Planprosessen skal gjennomførast i 2017 og 2018, og planen skal gjelde frå 2019.

Publisert 10.07.2017
Skogsveg illustrasjon Solnipa

Solnipavegen vart godkjent som landbruksveg 22.06.15.

Det vert no søkt om endringar av vegplanen sin parsell B.

Den planlagde veglina vil medføre ei lengre strekning rekkverksarbeid, samt eit parti med stor fjellskjæring og fylling.

I den omsøkte endringa vil ein gå fri rekkverksarbeid, samt få mindre fjellskjæringar.

Grunnkart 1:2000 (PDF, 406 kB)Grunnkart 1:5000 (PDF, 406 kB)Høyringsdokument (PDF, 14 kB)

 

 

Publisert 04.07.2017
Telt og hengekøye til utlån

Høyanger kommune har etablert utstyrssentral for sport og friluftsliv i Høyanger samfunnshus. Målgruppa er barn og unge, men alle kan ta kontakt for lån/leige av utstyr. Her har vi m.a. telt, fjellsko, soveposar, ryggsekkar og mykje anna turutstyr til utlån. Les meir om utstyrspakken her. I sommar kan du også låne beachvolleyball og basketball på Høyanger Bibliotek.

Publisert 26.06.2017
Morgonstemning

 

Osland Settefisk AS søkjer om endring av løyve på lokalitet Sørebø for settefisk av laks, aure og regnbogeaure i Høyanger kommune. Endringa omfattar auke i biomasseproduksjon av laks og regnbogeaure. Anlegget er lokalisert på land.

Publisert 21.06.2017

Planutvalet vedtok i møte 06.06.2017 i sak nr. 010/17 offentleg ettersyn av reguleringsplan for Vetleseten industriområde.

Frist for å komme med merknadar til planframlegget er 14. august 2017. Ev. merknadar skal sendast til;

Høyanger kommune
Postboks 159
6991 Høyanger
Ev. e-post; postmottak@hoyanger.kommune.no

Om spørsmål tak kontakt med kommuneplanleggar Synne Vefring på tlf. 57711547, ev. leiar for plan og forvaltning Jostein Nyland på tlf. 57711531

Publisert 16.06.2017

Aller Aqua AS har fått lenga sitt FOU-løyve H-B-46 til 15.10.2023 og fått tildelt eit nytt FOU løyve i 5 år. FoU løyva gjeld laks og sjøaure. Aller Aqua AS søker om løyve til å etablere disse to konsesjonane på lokaliteten 21335 Floteneset i Vadheimsfjorden i Høyanger kommune. Aller Aqua har i dag løyve til drift på lokaliteten fram til 15.10.2018.

Publisert 23.02.2017

Frå måndag 6. mars blir det igjen arbeid på dagtid i Kvernhaugtunnelen. Arbeidet går frå 08.00 til 18.00, måndag til torsdag neste veke. Trafikken vert avvikla med kontinuerleg kolonnekøyring, med inntil 30 minutts ventetid.

Det er fri ferdsel frå fredag t.o.m. søndag.

Publisert 13.02.2017

I medhald av Høyanger kommune sitt delegeringsreglement pkt 6.8.1 er det gjort vedtak om oppstart av detaljreguleringsplan for Vetleseten industriområde jf. plan og bygningslova § 12-8 .

Dokument i saka er tilgjengeleg her.
 

Publisert 13.01.2017

Kommunestyret vedtok i møte 15.12.2016 i sak nr. 103/16 å innføre ei ordning med stimuleringstilskot til kjøp av gardsbruk på kr. 200.000. 

Publisert 03.11.2016

Kommunestyre vedtok i møte 25.10.2016 i sak 083/16 kommunal planstrategi for perioden 2016-2019 jf. Plan og bygningslova § 10-1.

Alle relevante dokument er tilgjengeleg her  

Publisert 18.06.2015
Byggesak

Frå 1. juli vert byggjereglane endra og for ein del byggjetiltak kan du byggje utan å søkje kommunen om løyve.

Publisert 28.03.2014
Skiutstyr til utlån

Utstyrssentralen er lokalisert i Høyanger Samfunnshus. Her kan ungdom, skular, barnehagar, frivillige organisasjonar og familiar/privatpersonar låne sports- og friluftsutstyr, gratis eller for ein rimeleg penge. Barn og unge har første prioritet. Vi har også nokre fjellsko til utlån.

For lån av utstyr:

Kontakt kulturmedarbeidar Maria Brendehaug Petersen på tlf. 474 57 006 eller ungdoms- og idrettskonsulent Grete B. Ulvestad på tlf. 57 71 15 00 / 992 19 384. Du kan også ta kontakt med miljøvernleiar Silje Bøe på tlf. 924 87 345.

Høyanger Bibliotek er også behjelpeleg med lån av utstyr. Sommaren 2017 kan du også låne beachvolleyball og basketball på Høyanger bibliotek.

Du kan også sende e-post: postmottak@hoyanger.kommune.no

Sjå oversikt over utstyr som er til utlån/leige i utstyrsentralen. (PDF, 378 kB)

Det vert avklart ved kvart utlån kor lang lånetid ein får. Dersom ikkje utstyret leverast innan avtalt dato, vert det fakturert kr 50 pr. døgn.

 
 
Login for redigering