Aktuelt 2017
Publisert 11.01.2018
Kva skal den nye dagsturhytta hete_ Send inn forslag!.jpg

 

Hausten 2018 kjem det ei ny dagsturhytte på Synken i Høyangerfjellet, som er eit samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen og Sparebanksstiftinga. I anledning dette, treng hytta eit passande namn, og her er kommunens innbyggjarar inviterte til å komme med forslag! Det er ope for at enkeltpersonar, gruppar, lag og organisasjonar, og andre kan sende inn forslag. Skriv da gjerne inn namnet på gruppa. Frist for innmelding av forslag er 19. januar.

Ut i frå forslaga vil det bli valt ut 3 namn av Utval for Kultur, som så blir publisert og det blir ope avstemning via heimesida, Facebook og på Høyanger Bibliotek. For dei som ikkje har høve til å stemme gjennom disse kanalane, ta kontakt med Silje Bøe eller Maria B. Petersen på telefon, så finn vi ei løysing. Namnet som vinn avstemninga blir publisert 1. februar 2018.

Vi håpar på mange gode forslag!

For å sende inn namneforslag, klikk her. Det er høve for å sende inn fleire forslag.

Publisert 07.01.2018

Hovdetunnelen langs fv. 55 i Høyanger skal no rehabiliterast. Det blir kolonnelkøyring med ledebil, oppstart måndag 8. januar.  

Publisert 02.01.2018
Nordeide ferjekai.png

Følgjande annonse ligg no ute på Doffin som er den nasjonale kunngjeringsdatabasen for offentlege anskaffingar:

"Det skal byggast eit venterom med sanitæranlegg på Nordeide ferje-/snøggbåtkai. Samla areal ca 35m’2. I tillegg til sjølve venterommet skal køyremønsteret på kaia endrast, ein skal skille gåande/trafikk til/frå venterommet. I samband med endringa av køyremønsteret vil det bli behov for masseutskifting på ca 800m'2."

Publisert 22.12.2017

Høyanger kommune legg ut forslag til Ruspolitisk handlingsplan for 2018 - 2021 på høyring.

Publisert 21.12.2017

Høyanger kommune legg ut framlegg til ny forskrift om forvaltning av hjort, fastsetjing av minsteareal i Høyanger kommune på høyring i samsvar med forvaltningslova § 37. Den nye forskrifta har redusert minstearealet til valdene Brekke, Fitje og Thune.

Publisert 18.12.2017
20161207 sko.jpg

I Høyanger samfunnshus er det etablert utstyrssentral for sport og friluftsliv. Hovudmålgruppa er barn og unge, men alle kan ta kontakt for lån/leige av utstyr. Her har vi m.a. skiutstyr, truger, skøyter (plassert i Høyangerhallen), snowracer, telt, fjellsko, soveposar, ryggsekkar og mykje anna turutstyr til utlån. Les meir om utstyrspakken her. 

Publisert 06.12.2017

Formannskapet sitt framlegg til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021, med framlegg til sats for eigedomsskatt og fastsetting av avgifter og betalingssatsar, er lagt ut til offentleg ettersyn frå 05.12.2017 i Høyanger rådhus og Høyanger bibliotek.

Relevante dokument er også tilgjengeleg her. (PDF, 3 MB)

Publisert 24.11.2017
Workshop helg! (1).jpg

 Grunna lite påmelding til UKM workshopen denne helga, blir workshopen i denne omgang avlyst. Vi kjem sterkare tilbake over nyttår og meir informasjon om ny workshop kjem snart.

Publisert 24.11.2017
Jul i Kulturskulen 2017-page-001.jpg

 

Måndag 27. november opnar utstillinga med arbeid frå elevar på visuelle kunstfag på Samfunnshuset. Den står til 11. desember.

 

8. desember har kulturskulen i Høyanger kommune sin adventskonsert i Høyanger kirke. Den startar kl. 18.00.

Publisert 15.11.2017
Mike Archer (3).png

 

 I 2018 er det 224 millionar kroner tilgjengelege frå Bufdir til tiltak mot barnefattigdom. Disse midlane blir forvalta av Bufdir, men folkehelsekoordinator Maria B. Petersen sit som kontaktperson i kommunen for denne ordninga.

Høyanger kommune oppfordrar alle med gode forslag til tiltak å søke på midlane. Frista er 8. desember 2017. Alle offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

For spørsmål ang. midlane, sjå bufdirs eigne nettsidar eller kontakt folkehelsekoordinator Maria B. Petersen for meir informasjon. Regelverk og rundskriv ligg på bufdirs nettside her.

Frå utgreiing om tilskotsordninga:

"Krav om egenfinansiering
Offentlige instanser og private aktører forplikter seg til å bidra med 20 % av tilskuddsbeløpet i egenfinansiering. Dette skal fremgå av budsjett og regnskap
For frivillige organisasjoner er det et krav om at tilskuddsmottaker bidrar med 5 % i egenfinansiering. Dette skal fremgå av budsjett og regnskap."

Publisert 14.11.2017
Workshop helg! (1).jpg

 

 

Helga 24. til 26. november vil det igjen bli arrangert ei "workshop"-helg i Høyanger. Denne gangen blir det workshops i følgjende tema:

Kunst/Kostyme

Tekst/Manus

Lyd/Lys

Filmskaping

Dette vert eit tverrfagleg prosjekt ope for 5. klasse til 3. klasse VGS (10 til 19 år) der ein vil kombinere film, lyd og lys, og skapande skriving, og som endar opp i ein liten film, som skal visast under UKM 2018, onsdag 14.2.18.

Foreløpig timeplan for helga er:

Fredag 24.11.17 kl. 18.00-20.30

Laurdag 25.11.17 kl 10.00-16.00

Søndag 26.11.17 kl 10.00-16.00

 

For påmelding, fyll ut skjema her eller kontakt kulturarbeidar Maria B. Petersen på mail maria.brendehaug.petersen@hoyanger.kommune.no. Maria kan og kontaktast for spørsmål.

Påmelding er gratis!

 

Publisert 06.11.2017
- BRAK.jpg

 

Informasjon frå BRAK sine heimesidar: 8. november følgjer vi opp Bandkurset med Marie Amdam med eit låtskrivarkurs for nybegynnerar. Arrangementet passar for dei som har ingen eller litt erfaring med låtskriving. Det kan vere ein fordel å kunne litt notar eller nokre grep på gitaren, men dette er ikkje nødvendig for å vere med. Det viktigaste er at du har lyst til å lære. Det er ikkje eit krav om å ha deltatt på Bandkurset for å delta på Låtskrivarkurset.

Kurshaldar er Silja Dyngeland, også kjent under artistnamnet Silja Sol. Silja har gitt ut ein EP og tre album – sist Ni Liv som kom ut i 2017.

Kurset er avgrensa til personar mellom 12 – 18 år.

Påmelding her.

Publisert 06.11.2017
Symjestafetten 02. desember er (1).jpg

 

 

Symjestafetten som var planlagt 2. desember i år er dessverre avlyst grunna manglande påmelding.

Publisert 03.11.2017

Alle som sel tobakk og tobakkssurrogat, som for eksempel e-sigarettar, må registrere seg i tobakkssalsregisteret innan 31. desember 2017. Høyanger kommune vil føre tilsyn med tobakksalet frå 1. januar 2018.

Publisert 31.10.2017

Eigedomsskatt er ein kommunal skatt som vert skrive ut i samsvar med Lov om eigedomsskatt til kommunane, samt vedtekter godkjent av kommunestyret.

Publisert 16.10.2017
Bytorget

 

Planprogrammet for regional plan for kultur er ute på høyring fram til 1. desember 2017. 

For meir informasjon om innspel, sjå fylkeskommunen sin nettside her.

Publisert 03.10.2017

Osland Havbruk AS søkjer om å endre plassering av foringsflåte på lokalitet Torvund, Høyanger kommune. Den nye plasseringa er innanfor område som er godkjent for akvakultur og har større avstand til land enn opprinnelig planlagt plassering. Søkjar opplyser om at ny plassering vil betre ferdsel rundt anlegget, gjere slik at det ikkje etablerast merder så nære land som opprinnelig godkjenning og at støy inn mot land vil reduserast.

 

Publisert 22.09.2017

Kommunestyre vedtok i møte 15.06.2017 i sak 036/17 og 14.09.2017 i sak nr 043/17 oppstart av planarbeid, samt offentleg ettersyn av framlegg til planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel jf. plan og bygningslova §§ 11-12 og 11-13.

 

Publisert 21.09.2017

SIMAS IKS har no inngått avtale med bustyret i RenoNorden-konkursen. Avtalen medfører at SIMAS tek over ansvaret for både dei tilsette og køyring av renovasjonsrutene. Me vil i morgo køyre renovasjonsruta som ikkje vart køyrd i dag, torsdag, samt renovasjonsruta fredag. Me er svært glad for at det vart ei løysing på ein rask og god måte slik at kundane ikkje vart råka av dette, seier direktør i SIMAS IKS Hallvard Thomassen. Dette betyr at dei som ikkje fekk tømt dunken i dag må la den stå eller sette den ut att! 

Publisert 21.09.2017

Det vart i ein enkeltståande vassprøve teke på helsesenteret 13. september funne koliforme bakteriar. Nye prøvar av drikkevatnet i Lavik syner at det no ikkje lenger er koliforme bakteriar i vatnet. Dette gjeld både på Helsesenteret og i resten av leidningsnettet. Det er derfor ikkje lenger noko kokepåbod.

Men p.g.a. innjustering av nokre prosessar ved Lavik vassverk, vil vi fortsette med kloring av drikkevatnet til over helga. Dette arbeidet vil fortsette i byrjinga av neste veke. Det vil bli tett oppfølging av vasskvaliteten i tida framover.

 

 

Publisert 19.09.2017

Kommunestyret vedtok i møte 14.09.2017 i sak 048/17 detaljreguleringsplan for Vetleseten industriområde jf. plan og bygningslova § 12-12.

Vedtaket kan påklagast jf. plan og bygningslova §§1-9 og 12-12, og Forvaltningslova. Eventuell klage skal stilast til Fylkesmannen i Sogn og fjordane, men sendast til Høyanger kommune, Postboks 159, 6991 Høyanger.

Frist for å klage er tre veker etter kunngjering.

Publisert 19.09.2017
Planavgrensing Vadheim sentrum

I medhald av Plan og bygningslova § 12-8 vert det varsla om oppstart av «Detaljreguleringsplan for Vadheim sentrum».

 

 

Publisert 15.09.2017

Høyanger kommune satsar på eit reint, triveleg og trygt nærmiljø for alle. I den samanheng ønskjer vi samarbeid med frivillige lag og organisasjonar, enkeltpersonar og andre som vil ta eit tak for å betre nærmiljøet rundt oss.

Kommunen lyser difor ut tilskot til opprydding i og tilstelling av nærmiljø, strandsona, vassdrag og andre område tilgjengeleg for ålmenta.

Publisert 15.09.2017
Planavgrensing Vadheim Nord

I medhald av Plan og bygningslova § 12-8 vert det varsla om oppstart av «Detaljreguleringsplan for Vadheim nord»

Publisert 13.09.2017
Brosjyre 2017/2018 Kulturskulen

 

Musikkbingen i Høyanger er no klar til bruk!

Kontakt kulturskulerektor Beate Kjølstad på 99219371 eller kulturmedarbeidar Maria Petersen på tlf 95275258 for å gjere ein avtale om bruk og får å få kontrakt.

 

Publisert 11.09.2017

Av 3080 stemmeberettiga stemte 2355. Det gir ei valdeltaking på 76,5%.

Publisert 11.09.2017

Av 3080 stemmeberettiga i kommunen har 688 førehandsrøysta. Dette utgjer 22,34%.   

Publisert 06.09.2017
BRAK plakat-NY-page-001.jpg

Har du lyst til å spele i band?

I haust arrangerast det kurs i den nye musikkbingen ved idrettsplassen, og det er no mogeleg å melde seg på!

Kurset blir haldt av BRAK, og er satt til disse datoane:

Bandkurs 13. september 17.00 - 20.00 med Marie Amdam som lærar

Låtskrivarkurs 8. november 17.00 - 20.00 med Silja Sol som lærar (obs, feil på plakat!)

 

 

 

 

Publisert 04.09.2017
Vallogo

Måndag 11.september 2017 skal det haldast val på representantar til Stortinget, og i Høyanger kommune kan du stemme på følgjande stader:

 

Publisert 01.09.2017
Daleelva 28. juni 2011

 

Kommunestyret har gjort vedtak om parsell- og områdenamn i samband med prosjekt for tildeling av vegadresser. Kvar eigedom (hus og hytter) som tidligare manglet har no fått tildelt adresse med vegadresse og husnummer.

Publisert 30.08.2017

Nedanfor finn du oversikt over nye vegparsellar i kommunen. Klikk på vegnavn for å sjå tilhøyrande kart.

NB! Vi gjer merksam på at i tilsendt brev står husnummeret dykkar bak vegadresse.Husnummer oppgitt i brev er kommunenummer, samt gards og bruksnummer.

Publisert 22.08.2017
Vallogo

Dersom du ønskjer å stemme på førehand til stortings- og samtingsvalet 2017, kan du gjere det på Høyanger rådhus kvar vekedag frå kl 0800 – 1500 til og med fredag 8. september. 

Publisert 16.08.2017
Byporten

 

Informasjon frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune:

Fylkestinget i Sogn og Fjordane har gjennom regional planstrategi 2016 - 2020 vedteke at det skal utarbeidast ein regional plan for kultur. Planprosessen skal gjennomførast i 2017 og 2018, og planen skal gjelde frå 2019.

Publisert 10.07.2017
Skogsveg illustrasjon Solnipa

Solnipavegen vart godkjent som landbruksveg 22.06.15.

Det vert no søkt om endringar av vegplanen sin parsell B.

Den planlagde veglina vil medføre ei lengre strekning rekkverksarbeid, samt eit parti med stor fjellskjæring og fylling.

I den omsøkte endringa vil ein gå fri rekkverksarbeid, samt få mindre fjellskjæringar.

Grunnkart 1:2000 (PDF, 406 kB)Grunnkart 1:5000 (PDF, 406 kB)Høyringsdokument (PDF, 14 kB)

 

 

Publisert 26.06.2017
Morgonstemning

 

Osland Settefisk AS søkjer om endring av løyve på lokalitet Sørebø for settefisk av laks, aure og regnbogeaure i Høyanger kommune. Endringa omfattar auke i biomasseproduksjon av laks og regnbogeaure. Anlegget er lokalisert på land.

Publisert 21.06.2017

Planutvalet vedtok i møte 06.06.2017 i sak nr. 010/17 offentleg ettersyn av reguleringsplan for Vetleseten industriområde.

Frist for å komme med merknadar til planframlegget er 14. august 2017. Ev. merknadar skal sendast til;

Høyanger kommune
Postboks 159
6991 Høyanger
Ev. e-post; postmottak@hoyanger.kommune.no

Om spørsmål tak kontakt med kommuneplanleggar Synne Vefring på tlf. 57711547, ev. leiar for plan og forvaltning Jostein Nyland på tlf. 57711531

Publisert 16.06.2017

Aller Aqua AS har fått lenga sitt FOU-løyve H-B-46 til 15.10.2023 og fått tildelt eit nytt FOU løyve i 5 år. FoU løyva gjeld laks og sjøaure. Aller Aqua AS søker om løyve til å etablere disse to konsesjonane på lokaliteten 21335 Floteneset i Vadheimsfjorden i Høyanger kommune. Aller Aqua har i dag løyve til drift på lokaliteten fram til 15.10.2018.

Publisert 23.02.2017

Frå måndag 6. mars blir det igjen arbeid på dagtid i Kvernhaugtunnelen. Arbeidet går frå 08.00 til 18.00, måndag til torsdag neste veke. Trafikken vert avvikla med kontinuerleg kolonnekøyring, med inntil 30 minutts ventetid.

Det er fri ferdsel frå fredag t.o.m. søndag.

Publisert 13.02.2017

I medhald av Høyanger kommune sitt delegeringsreglement pkt 6.8.1 er det gjort vedtak om oppstart av detaljreguleringsplan for Vetleseten industriområde jf. plan og bygningslova § 12-8 .

Dokument i saka er tilgjengeleg her.
 

Publisert 13.01.2017

Kommunestyret vedtok i møte 15.12.2016 i sak nr. 103/16 å innføre ei ordning med stimuleringstilskot til kjøp av gardsbruk på kr. 200.000. 

Publisert 03.11.2016

Kommunestyre vedtok i møte 25.10.2016 i sak 083/16 kommunal planstrategi for perioden 2016-2019 jf. Plan og bygningslova § 10-1.

Alle relevante dokument er tilgjengeleg her  

Publisert 18.06.2015
Byggesak

Frå 1. juli vert byggjereglane endra og for ein del byggjetiltak kan du byggje utan å søkje kommunen om løyve.

Publisert 28.03.2014
Skiutstyr til utlån

Utstyrssentralen er lokalisert i Høyanger Samfunnshus. Her kan ungdom, skular, barnehagar, frivillige organisasjonar og familiar/privatpersonar låne sports- og friluftsutstyr, gratis eller for ein rimeleg penge. Barn og unge har første prioritet. Vi har også nokre fjellsko til utlån.

For lån av utstyr:

Kontakt kulturmedarbeidar Maria Brendehaug Petersen på tlf. 474 57 006 eller ungdoms- og idrettskonsulent Grete B. Ulvestad på tlf. 57 71 15 00 / 992 19 384. Du kan også ta kontakt med miljøvernleiar Silje Bøe på tlf. 924 87 345.

Høyanger Bibliotek er også behjelpeleg med lån av utstyr.

Du kan også sende e-post: postmottak@hoyanger.kommune.no

Sjå oversikt over utstyr som er til utlån/leige i utstyrsentralen. (PDF, 379 kB)

Det vert avklart ved kvart utlån kor lang lånetid ein får. Dersom ikkje utstyret leverast innan avtalt dato, vert det fakturert kr 50 pr. døgn.

 
 
Login for redigering