Frivillige organisasjonar kan no søke om momskompensasjon på varer og tenester

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av 2 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2023.   Det er ope for søknader og søknadsfristen er 1. september.

Høyring - Organisering av Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REF) har bedt om at det blir vurdert om det framleis skal vere eitt råd eller om det det skal delast i to, eit eldreråd og eit råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Noverande råd meiner det vil vere ei føremon at rådet blir splitta i to, med bakgrunn at REF har eit for breidt saksfelt og kryssande interesser.  

Redusert foreldrebetaling - skule- og barnehageåret 2023/2024

    No kan du søkje om redusert foreldrebetaling for skule- og barnehageåret 2023/2024

Statsborgarprøve

  19. juni 2023 er det mogleg å ta Statsborgarprøven i Høyanger kommune.  ​

Godkjente listeforslag

Valstyret gjorde i møte 04.05.2023, vedtak om at følgande listeforslag til kommunestyrevalet 2023, er godkjent:       Arbeiderpartiet Senterpartiet Raudt Høgre Sosialistisk Venstreparti Industri- og Næringspartiet

JUNGELEN med Høyanger kulturskule

Høyanger kulturskule presentera framsyninga:  JUNGELEN  Ei tverrfagleg framsyning med kunst, dans og musikk  Søndag 4.juni 2023 kl. 16.00 og 17.30 i  Høyanger samfunnshus,  festsalen

Gratulerer med frigjerings- og veterandagen 8. mai!

Vi heidrar dei som ga sitt liv for fridom og sjølvstende for landet vårt under 2. verdskrig 1940 – 1945, og alle som har tent Norge gjennom deltaking i internasjonale operasjonar.

Trimpoeng Høyanger kommune 2023

Eit  enkelt turkonkurranse-konsept der du går til ulike turmål i kommunen og sjekkar inn med app på mobil. Her er det lagt inn alt ifrå korte, enkle turar til meir krevjande turmål. 

Info om utskifting av Hellebotn bru og stenging av veg

Fv 5442 Stordalsvegen ved Hellebotn bru startar Mesta arbeida den 08.05.2023, og er planlagt avslutta den 09.06.2023.

Leige av bustad

Kommunen kan få bruk for leigebustader til personar som skal busettast med hjelp frå kommunen.