Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett.

Status pr 27.03.2020: Det er ingen nye som har testa positivt, så talet smitta er framleis 2. Bedrifter og enkeltpersonar i Høyanger kommune tar smittevern på alvor! Vi takkar for innsatsen så langt.

Vi gjer alt vi kan for å hindre og førebygge smitte. Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak er forlenga til 13. april.

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 99 21 93 98, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 815 55 015.

 
Aktuelt
Publisert 25.03.2020

 

Høyanger kommune lyser ut tilskot frå kulturmidlane 2020. Kommunen har kvart år sett av rundt kr 300 000 til fordeling på kulturaktivitetar i kommunen.
Søknadsfrist 1. mai 2020.

 

 

Publisert 22.03.2020

Har du symptom som kan skyldast koronavirus? No vil Folkehelseinstituttet at du melder dette inn.

Publisert 22.03.2020

Frå søndag 22. mars vil ikkje det lokale karantenvedtaket lenger vere gjeldande for verken Høyanger kommune eller flesteparten av dei andre kommunane i tidlegare Sogn og Fjordane, men eit samla fagmiljø av kommuneoverlegar ber framleis befolkninga om å ha stort fokus på smitteverntiltak i tida som kjem.

 

 

Publisert 20.03.2020

Vi oppmodar alle, også pensjonistar, med helsefagleg bakgrunn til å melde seg for teneste. Dette for å sikre at vi har tilgang til nok personale om koronasituasjonen utviklar seg.
Du melder deg til personalsjef Arnvid Hovland epost: Arnvid.hovland@hoyanger.kommune.no eller tlf: 992 06 457

Publisert 19.03.2020

Koronasjekk.no er ei nyoppretta nettside som til ei kvar tid vil vere 100% i samsvar med råd og tiltak frå Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Ta koronasjekken her

Publisert 17.03.2020

For å hjelpa dei som har vanskar med å få handla på grunn koronatiltaka, har Høyanger kommune avtalt med kolonialbutikkane i kommunen at dei er behjelpelig med å ta imot bestilling og pakka varer for utkøyring. 

Publisert 14.03.2020

Grunna førebyggande tiltak mot koronasmitte, vil all kontakt med legekontora skje etter avtale, det vert ikkje mogleg å ta kontakt med legekontora i Høyanger, Lavik og på Søreide ved oppmøte.

 

Publisert 14.03.2020

For informasjon om kven som skal i heimekarantene sjå vedtak om smitteavgrensing i Høyanger kommune 15.03.2020

Nærkontakt med  person som har fått påvist covid-19 skal også være i heimekarantene 14 dagar.

 

Publisert 12.03.2020

For å førebyggje og avgrense smitte, beskytte sårbare grupper og oppretthalde naudsynt kapasitet i helsetenestene, innfører Høyanger kommune med heimel i Smittevernlova § 4-1  inntil vidare følgjande smitterestriksjonar i Høyanger kommune:

Publisert 12.03.2020

 Vi brukar varslingssystemet Varsling24 for å kunne varsle innbyggarar i eit geografisk område. Kommunen informerer innbyggarane digitalt via SMS/ talemelding/ e-post ved hendingar der dette er hensiktsmessig. Det kan vere ved vannavstengning, stengte vegar, evakuering, generelle servicemeldingar og andre høve som krev rask informasjon.