Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 
Aktuelt
Publisert 27.07.2020


På grunn av funn av bakteriar i vassprøvar teke ved Kyrkjebø vassverk vert det frå og med i dag 28.07.2020 innført kokepåbod for abonnentar tilknytt Kyrkjebø vassverk.

Publisert 27.07.2020

Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydeleg inntektsbortfall frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i samband med covid-19-utbrotet. Les forskrifta her.

 

Publisert 24.07.2020

Alle i befolkninga som har symptom på akutt luftvegsinfeksjon kan teste seg for koronavirus.

 

 

Testkriterie

Testkriterie er symptom som feber, hoste eller tung pust.

Meir informasjon om testkriteria finn du på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Publisert 17.07.2020

Planutvalet vedtok i møte 09.06.2020, i sak 009/20, høyring og offentleg ettersyn av framlegg til detaljreguleringsplan for Østerbøstølen.

Frist for innspel og merknadar til planframlegget er sett til 7. september 2020.


 

Publisert 15.07.2020

Kommunestyret vedtok i møte 18.06.2020, i sak 048/20, detaljreguleringsplan for Vadheim sentrum vest jf. plan og bygningslova § 12-12.

Publisert 08.07.2020

No kan du igjen bruke dagsturhytta i Høyanger, Synkenhytta.

 
 

Publisert 02.07.2020

Bytorget i Høyanger er stengt frå 2. juli 2020. Bytorget vil vere ein byggeplass den tida Høyanger samfunnshus blir renovert. Arbeidet skal vere ferdig ca april 2021.

Publisert 16.06.2020

Med heimel i plan og bygningsloven §§12-3 og 12-8 vert det med dette varsla oppstart av detaljregulering for gbnr. 4/ og 4/45 i Ortnevik.

  

Publisert 16.06.2020

 Det vert med dette varsla om ei utviding av planområde for Vadheim akvapark, jf. §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova. Norconsult AS gjennomfører planarbeidet for Vadheim akvapark AS.

 

Publisert 10.06.2020

NAV Høyanger opnar jobbsenteret mandag 15.06.20. Førebelse opningstider i jobbsenteret er mandag 12.00 – 14.00 og onsdag 12.00 – 14.00.

Sjølv om vi no opnar for besøk utan avtale, ber vi flest mogleg om å ta kontakt på 55 55 33 33 eller via nav.no  og avtale tid for samtale.