Kulturmidlar 2024

Høyanger kommune har i år 300 000 kr i driftstilskot for lag og organisasjonar i kommunen. 

Eigedomsskatt 2024 – utlegging av skattelister

I samsvar med eigedomsskattelova §§14 og 15 og Høyanger kommune sine vedtekter for eigedomsskatt, vert det med dette kunngjort at lista over utskriven eigedomskatt for 2024 vert lagt ut til offentleg ettersyn i 4 veker. Lista vert lagt ut på Høyanger  kommune si heimeside og i resepsjonen på Høyanger Rådhus frå 27.02.2023

Helsestasjonen i Høyanger er stengt 5. og 6. mars 2024

Grunna kurs er helsestasjonen stengt tysdag 5. og onsdag 6. mars 2024

Hovudopptak - plass i barnehage og skulefritidsordning 2024

Ønsker du plass i barnehage og/eller skulefritidsordning frå 01.08.2024, sender du elektronisk søknad innan 15. mars 2024.  Søk barnehageplass her

UKM 2024 i Høyanger samfunnshus torsdag 29.02.24 kl. 18

Tilbod om sorggruppe

Tilbodet er gratis. Avgrensa tal plassar. Påmeldingsfrist 16.02.2024.

Fugleinfluensa påvist i Ortnevik

Det er påvist fugleinfluensa på havørn i Ortnevik. Mattilsynet orienterte kommunen om situasjonen i dag, fredag 19.01.24. 

Lavik symjehall - enkelte datoar det blir stengt framover

Lavik symjehall blir stengt for offentleg bruk på følgande dagar:    

Det mobile pass- og id-kontoret kjem til Høyanger

Det mobile pass- og id-kontoret kjem til Høyanger 26. og 27.  februar.

Gebyrregulativ 2024

Gebyrregulativet omfattar gebyr med heimel i plan og bygningslova, hamne- og farvasslova,  konsesjonslova, jordlova, matrikkellova, eigarsekjsonslova, ureiningslova, brann- og  eksplosjonsvernlova, samt diverse forskrifter.  Det inneheld også betalingssatsar for tenester einingane yter ut over lovpålagte tenester. 

Kine Larsen Lægreid
Kultur- og folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 57 71 15 87
Mobil 45 14 20 74
Rønnaug Meek
Dagleg leiar for Høyanger Frivilligsentral/Høyanger kommune
E-post
Telefon 57 71 16 58
Mobil 99 32 13 22