Aktuelt
Publisert 01.11.2018

SIMAS avsluttar mottak for farleg avfall på Østerbø. Du kan levere farleg avfall til og med 27. november.

Publisert 01.11.2018
Statens vegvesen - logo

Statens vegvesen melder at arbeidet på Fv. 93 i Dyrnesli vil ta noko lenger tid enn tidlegare signalisert. Vegen vil ikkje opne for fri ferdsel før i første halvdel av desember. Det er ikkje ein spesifikk grunn, men fleire mindre ting som gjer at stenginga dreg ut.

Når Statens vegvesen veit noko meir om konkret opningstidspunkt, vil dei sende ut ny informasjon.

Publisert 17.10.2018
Digitalisring

I løpet av oktober går vi over til å sende faktura digitalt til våre kundar. Dersom du har reservert deg frå å få elektronisk post, og ikkje har ein av avtalane som er lista opp under, vil du framleis få fakturaen din heim i postkassen.Fakturaen frå oss vil no vere utan bankgiroblankett.

 

 

Publisert 04.10.2018

Eigedomsskatt er ein kommunal skatt som vert skrive ut i samsvar med Lov om eigedomsskatt til kommunane og vedtekter godkjent av kommunestyret.

 

Publisert 17.09.2018

Planutvalet vedtok i møte 11. september 2018 i sak 014/18 å legge framlegg til reguleringsendring for Bjørkelia hyttefelt ut til offentleg ettersyn jf. PBL § 12-10.

Publisert 16.07.2018

Sjå vedlegg nedanfor.

Frist for å komme med merknadar er sett til 30. august 2018, og skal sendast;

Norconsult AS v/Ann Sissel Heilevang
Postboks 514
6803 Førde

 

Publisert 12.06.2018

Høyanger kommune deltek i eit felles prosjekt med Sogn og Fjordane fylkeskommune om å undersøkje innsjøar. Dette vil vise miljøtilstand og gi ein peikepinn på eventuell ureining.

Publisert 16.05.2018

Kommunestyret vedtok i møte 08.05.2018 i sak 020/18 og 021/18 detaljreguleringsplan for utviding av bustadfelt på Søreide, samt detaljreguleringsplan for Stordalen hyttegrend jf. plan og bygningslova § 12-12.  

Kommunestyret sitt vedtak kan,etter forvaltningslovas kap. 6 påklagast til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane innan 3 veker. Klagens skal sendast; Høyanger kommune, Postboks 159, 6991 Høyanger. Ev. e-post postmottak@hoyanger.kommune.no.


 

Publisert 11.05.2018

Høyanger kommune har teke i bruk varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggarar i eit geografisk område om hendingar via SMS. Vi varslar på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og mogeleg e-post etterkvart.

Publisert 08.03.2018

Planutvalet vedtok i møte 05.03.2018 i sak 006/18 å legge framlegg til detaljreguleringsplan for Vadheim nord ut til offentleg ettersyn jf. plan og bygningslova § 12-10.