Aktuelt
Publisert 16.07.2018

Sjå vedlegg nedanfor.

Frist for å komme med merknadar er sett til 30. august 2018, og skal sendast;

Norconsult AS v/Ann Sissel Heilevang
Postboks 514
6803 Førde

 

Publisert 22.06.2018
Høyanger

Grunna reparasjon av brot på hovudvassleidningen i Høyanger sentrum, vil det i dag, 29. juni 2018, bli utført spyling/reingjering av leidningsnettet. Vatnet vil difor i periodar kunne bli litt misfarga.

Dersom du opplever misfarga drikkevatn i springen, bør du la vatnet renne ei stund. Uttappinga bør helst skje frå kaldvasskran i kjellaren. Misfarginga vil normalt rette seg etter litt uttapping. Det er ikkje farleg å drikke vatnet.

Kontaktpersonar:

  • VA-ingeniør Høyanger kommune, mobil: 992 19 393
  • Vakttelefon Høyanger kommune, mobil: 992 19 401
Publisert 18.06.2018

Frå 15. april til 15. september er det forbode å tenne bål i eller i nærleik av skogmark utan løyve frå kommunen. Men i samband med sankthans-/jonsokbål den 23.06 gis det høve til å brenne bål i Høyanger kommune – etter følgjande retningslinjer:

Ein vaksen person skal vere ansvarleg og tilstades ved bålbrenninga. Namnet på vedkomande (og mobilnr.) må meldast inn til Høyanger kommune v/Plan og utvikling tlf. nr.  57711535, seinast 22.06. kl. 14.00.

  1. Det må hentast inn løyve frå grunneigar.
  2. Bålet må plasserast i trygg avstand frå skog, bygg og anna som kan brenne.
  3. Den ansvarshavande skal ha kontroll med bålet, sløkking og med fjerning av bålrestar.
  4. Bålet må slokkast forsvarlig med rikelige mengder vatn. Finns ikkje vatn på staden, må dette takast med.
  5. All bålbrenning skjer på eige ansvar. Vert brannvesenet tilkalla, må utgiftene til utrykking betalast.
  6. Dersom værtilhøva tilseier det (f.eks. tørke/vind), så kan brannvesenet nekte bålbrenning.
Publisert 18.06.2018
Ikjefjord 1

Det vert med dette kunngjort start av reguleringsarbeid, jf. plan- og bygningslova §§12-3 og 12-8. Planområdet ligg i Ikjefjord på Høyanger sørside og omfattar gbnr. 109/6, 110/7 (på begge sider av fylkesvegen), 111/3, 111/4 og 112/4 der Høyanger kommune er eigar. I tillegg inngår noko tilgrensande areal, særleg i sør og aust.

 

Publisert 12.06.2018

Høyanger kommune deltek i eit felles prosjekt med Sogn og Fjordane fylkeskommune om å undersøkje innsjøar. Dette vil vise miljøtilstand og gi ein peikepinn på eventuell ureining.

Publisert 05.06.2018

Det vil kunne oppstå kapasitetsproblem på ein del vassverk i periodar med behov for hagevatning. Når mange abonnentar bruker mykje vatn samtidig, blir dessuten trykket lågare, noko som i første omgang vil råke busetnad i høgareliggande område.

Høyanger kommune vil normalt annonsere i avisa, samt varsle vis SMS dersom det blir innført vatningsrestriksjonar.

Publisert 31.05.2018

Rådmann gjorde i delegert sak (saksnummer 245/18) følgjande vedtak; Mindre vesentleg reguleringsendring av detaljplan for bustadfelt på Nedre Hovland blir vedteke jf. Plan og bygningslova § 12-14.

Publisert 16.05.2018

Kommunestyret vedtok i møte 08.05.2018 i sak 020/18 og 021/18 detaljreguleringsplan for utviding av bustadfelt på Søreide, samt detaljreguleringsplan for Stordalen hyttegrend jf. plan og bygningslova § 12-12.  

Kommunestyret sitt vedtak kan,etter forvaltningslovas kap. 6 påklagast til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane innan 3 veker. Klagens skal sendast; Høyanger kommune, Postboks 159, 6991 Høyanger. Ev. e-post postmottak@hoyanger.kommune.no.


 

Publisert 11.05.2018

Høyanger kommune har teke i bruk varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggarar i eit geografisk område om hendingar via SMS. Vi varslar på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og mogeleg e-post etterkvart.

Publisert 08.03.2018

Planutvalet vedtok i møte 05.03.2018 i sak 006/18 å legge framlegg til detaljreguleringsplan for Vadheim nord ut til offentleg ettersyn jf. plan og bygningslova § 12-10.