Koronavirus - Covid 19

Status, pr 22.10.2020: 1 påvist smitta, som er knytta til Havyard i Hyllestad. 

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf 57713900 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl 10:00 - kl 12:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 
Aktuelt
Publisert 21.10.2020

Eigedomsskatt er ein kommunal skatt som vert skrive ut i samsvar med lov om eigedomsskatt til kommunane, samt vedtekter godkjent av kommunestyret.

Publisert 14.10.2020

Vaksinering mot sesonginfluensa 2020/2021 vil i år foregå i Høyangerhallen, gymsalen på Lavik skule og gymsalen på Bjordal skule. Av omsyn til smittevern vert det begrensingar i forhold til tal personar som kan kome inn i bygga, og enkelte vil måtte vente ute eller i eigen bil før ein får kome inn til vaksinering. I Høyanger vert vaksineringa delt alfabetisk på to dagar.

Ein oppmodar om god hand- og hostehygiene.

Har du luftvegssymptom som feber, sår hals, hoste eller pustevanskar skal du ikkje møte opp til vaksinering.  Du skal då ta kontakt med legekontoret på tlf. 57713900 for avtale om vaksinering.

Publisert 09.10.2020

 

Før du møter opp til time hjå fastlegen din eller vakthavande lege må du ha tenkt igjennom følgjande:


 

- Har du per no symptom som feber, vond hals, hoste, tung pust, snørrete og/eller tett nase, 
  redusert smak- og/eller luktesans?
- Er du i karantene på grunn av reise eller nærkontakt med ein person som er smitta med
  koronaviruset?
- Har du fått påvist koronasmitte eller ventar du på prøvesvar?
- Har du forkjølelsessymptom og har testa negativt for korona?

 

Publisert 08.10.2020

Det vert lagt til rette for å kunne ta imot besøk i sjukeheimar og omsorgsbustadar, men besøk må alltid avtalast på førehand.

Besøkande som har vore på reise i Noreg

Smittesituasjonen i Noreg kan utvikle seg raskt og kva område som har auka smitte med covid-19 vil endre seg. Det er framleis auka smitte med covid-19 i enkelte område i Noreg. Vi må gjere det vi kan for å unngå at pasientar og bebuarar i sjukeheim og i omsorgsbustadane vert utsett for smitte. Det vert difor innført besøksrestriksjonar for personar som har vore på reise i område med mykje smitte.

Pårørande eller andre som har vore på reise i områder som er raude kan ikkje komme på besøk i omsorgssenteret før 10 dagar etter heimkomst.

Publisert 15.09.2020

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Mobbeombodet i Vestland er eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. Mobbeombodet rettleiar i saker som handlar om psykososialt miljø, om barnet sine rettar og korleis du kan gå fram om du ikkje har det bra. Mobbeombodet har teieplikt.

 

 

Alle kan ta kontakt med mobbeombodet; på telefon 57 30 03 33 eller på e-post mobbeombod@vlfk.no
Du kan følgje ombodet på Facebook (www.facebook.com/mobbeombod).

 

Du kan lese meir om ombodet og korleis du kan få hjelp, på www.vlfk.no/mobbeombodet

 

Publisert 14.09.2020

Planutvalet vedtok i møte 01.09.2020, i sak 014/20, 2. gongs høyring og offentleg ettersyn av framlegg til detaljreguleringsplan for Bjordal næringsområde.

Publisert 14.09.2020

Planutvalet vedtok i møte 01.09.2020, i sak 015/20, høyring og offentleg ettersyn av framlegg til detaljreguleringsplan for Vadheim akvapark.

Publisert 10.09.2020

Høyanger kommune kan kvart år tildele kulturpris til ein verdi av kr 10 000. Prisen kan evt. bli delt ut på to kandidatar. Kulturprisen kan tildelast einskildpersonar, lag/organisasjonar og grupper som har gjort ein større innsats for kulturlivet i kommunen.

Publisert 18.08.2020

Gjensidigestiftelsen lyser ut 50 millionar kroner til å etablere eller oppgradere hus og lokal som kan eigne seg for aktivitet og møteplass for ungdom. Søknadsfristen er 15. september.
 


 

Publisert 18.08.2020

Vestland fylkeskommune har hyra inn konsulent for kartlegging av fysiske inngrep, habitatkartlegging, ungfiskundersøking, og forslag på tiltak i eit utval elver. Undersøkinga vil særleg handle om korleis sjøaure blir påverka, og kva grep som kan gjerast for å styrke fiskebestandane i elvene. Undersøkinga er ein del av oppfølginga av vassforskrifta, og blir gjort saman med Høyanger kommune og fleire andre kommunar i Vestland fylke gjennom samarbeidet i vassområda.