Aktuelt
Publisert 17.09.2018

Planutvalet vedtok i møte 11. september 2018 i sak 014/18 å legge framlegg til reguleringsendring for Bjørkelia hyttefelt ut til offentleg ettersyn jf. PBL § 12-10.

Publisert 07.09.2018

Vadheim Akvapark AS søkjer om løyve til landbasert lakseoppdrett i Vadheim, Høyanger kommune, Sogn og Fjordane.

Søknaden gjeld løyve til oppdrett av laks, med ein en ståande biomasse på maksimalt 2400 tonn MTB.

 

 

Publisert 16.07.2018

Sjå vedlegg nedanfor.

Frist for å komme med merknadar er sett til 30. august 2018, og skal sendast;

Norconsult AS v/Ann Sissel Heilevang
Postboks 514
6803 Førde

 

Publisert 12.06.2018

Høyanger kommune deltek i eit felles prosjekt med Sogn og Fjordane fylkeskommune om å undersøkje innsjøar. Dette vil vise miljøtilstand og gi ein peikepinn på eventuell ureining.

Publisert 31.05.2018

Rådmann gjorde i delegert sak (saksnummer 245/18) følgjande vedtak; Mindre vesentleg reguleringsendring av detaljplan for bustadfelt på Nedre Hovland blir vedteke jf. Plan og bygningslova § 12-14.

Publisert 16.05.2018

Kommunestyret vedtok i møte 08.05.2018 i sak 020/18 og 021/18 detaljreguleringsplan for utviding av bustadfelt på Søreide, samt detaljreguleringsplan for Stordalen hyttegrend jf. plan og bygningslova § 12-12.  

Kommunestyret sitt vedtak kan,etter forvaltningslovas kap. 6 påklagast til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane innan 3 veker. Klagens skal sendast; Høyanger kommune, Postboks 159, 6991 Høyanger. Ev. e-post postmottak@hoyanger.kommune.no.


 

Publisert 11.05.2018

Høyanger kommune har teke i bruk varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggarar i eit geografisk område om hendingar via SMS. Vi varslar på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og mogeleg e-post etterkvart.

Publisert 08.03.2018

Planutvalet vedtok i møte 05.03.2018 i sak 006/18 å legge framlegg til detaljreguleringsplan for Vadheim nord ut til offentleg ettersyn jf. plan og bygningslova § 12-10.

 

Publisert 08.03.2018

Planutvalet vedtok i møte 05.03.2018 i sak 005/18 å legge framlegg til detaljreguleringsplan for Vadheim sentrum ut til offentleg ettersyn jf. plan og bygningslova § 12-10.

Frist for å komme med merknadar til planframlegegt er sett til 23. april 2018.

Publisert 08.03.2018

Kulturskulen skal ha eit variert tilbod, og ønskjer å rekruttere fleire elevar til klarinett. Kom og prøv no før påske!

Passar for elevar frå 3.klasse og oppover.

Ved ledig kapasitet tek vi inn vaksne elevar, men born og unge vert prioritert.

Vi er på Høyanger skule om måndagane og Kyrkjebø skule om torsdagane.

 

Velkomen!