Aktuelt
Publisert 11.11.2019
Norevikane sett frå  Fløyen

Vi oppfordrar organisasjonar som representerer menneske med nedsett funksjonsevne, eldre eller ungdom om å kome med forslag til medlemmer til:

- råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne
- ungdomsrådet

 

Forslag til medlemer sendast, innan 25. november 2019, til:

Høyanger kommune, Postboks 159, 6991 Høyanger eller epost til postmottak@hoyanger.kommune.no

 

 

 

Publisert 08.11.2019

Sei di meining om vatnet vårt!

Korleis står det til med vatnet der du bor, og korleis kan vi ta betre vare på det? No kan alle som vil kome med innspel om korleis vi bør forvalte vatnet.

Vatnet blir utsatt for mange påverknadar frå det fell som nedbør i fjellet, renn ned bratte lier, gjennom elver, bekker og innsjøar og til slutt renn ut i fjordane våre. På vegen passerer vatnet gjennom urørte landskap, men også område der det bur og arbeider mange menneske, noko som gjev mange påverknadar.

Vassforvaltninga i Noreg skal bidra til beskyttelse og berekraftig bruk av vatnet vårt.

Etter vassforskrifta skal kvar av vassregionane i Noreg ha ein vassforvaltningsplan med miljømål for alt vatn i elver, innsjøar, kystvatn og grunnvatn. Planen skal også ha eit tiltaksprogram med forslag til tiltak for å betre miljøtilstanden i vatnet, og beskytte mot dårlegare tilstand.

Vassforvaltningsplanen som gjeld no blei godkjent i 2016, og varar ut året 2021. No startar arbeidet med å revurdere og oppdatere planen, slik at den nye planen er klar til gjennomføring i perioden 2022-2027

Publisert 06.11.2019

Planutvalet gjorde i møte 22.10.2019 i sak 011/19 og sak 012/12 vedtak om å leggje framlegg til detaljregulering for Vadheim sentrum vest, samt framlegg til detaljregulering for Bjordal næringsområde ut til høyring og offentleg ettersyn.

Relevante høyringsdokument finn du her

Framlegg til detaljreguleringsplan Vadheim sentrum vest

Framlegg til detaljreguleringsplan Bjordal næringsområde
 

Publisert 04.11.2019

Høyanger kommune inviterer med dette open konkurranse der aktørar/utbyggjarar kan utarbeide framlegg til konsept og løysing for utvikling og utbygging av tomta på Gamle skuleplassen i Vadheim. Dei som leverer bidrag til kommunen deltek i konkurranse om å få kjøpe tomta til takst. Kriterie og vilkår for konkurransen er nærmare beskrive i invitasjon vedlagt nedanfor.   

Publisert 28.10.2019
NAV-logo

Du kan no søkje om sosialhjelp digitalt i Høyanger kommune. Den nye løysinga gjer at du kan søkje heimanfrå heile døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

 

 

 

 

 

 

Publisert 14.10.2019

I samband med strekking av nytt 132kV luftspenn kan vegen langs Østerbøvatnet verte stengd i periodar opp til 30 minutt.

Publisert 14.10.2019

Eigedomsskatt er ein kommunal skatt som vert skrive ut i samsvar med lov om eigedomsskatt til kommunane, samt vedtekter godkjent av kommunestyret.

Publisert 25.09.2019

Kommunestyret vedtok i møte 19.09.2019 i sak 045/19 detaljreguleringsplan for Bjørkelia hyttefelt i Stordalen jf. plan og bygningslova § 12-12.

Detaljreguleringsplan med vedlegg er tilgjengeleg her

Publisert 20.09.2019

Som tidlegare informert er Høyanger kommune i gong med eit omfattande rehabiliteringsarbeid i Høyanger samfunnshus.

I rehabiliteringsarbeidet ligg mellom anna å bytte ventilasjonsanlegg for å redusere fyringsutgiftene, modernisere elektriske tavler for å betre tryggleiken, montere heis for universell tilkomst til festsal/kino, samt byte ut kinostolane.

Vi er no kome ei godt stykke ut i prosessen og ser at det vil vere mogeleg å ha full drift i samfunnshuset fram til 1. januar. Det gjeld både internbrukara og eksternbrukarar av samfunnshuset.

Ein påreknar langvarig stenging, over 1 år. Meir informasjon vil bli gjeve ved endringar.
 

Publisert 10.09.2019


Mandatfordeling og kandidatkåring

Valresultatet for Høyanger kommune er klart. Desse kandidatane er valde inn i kommunestyret: