Koronavirus - Covid 19

Koronainformasjon frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open mån - tors, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 
Aktuelt
Publisert 21.05.2021

I Sogn Regionråd sitt prosjektet "Sogn for alle", er målet at dei som kjem til Sogn ønsker å bli verande her og delta aktivt i arbeidsliv og lokalsamfunn. Eit av mange tiltak er SognaLoop. Her blir næringsliv og innvandrarkvinner inviterte med på ei samarbeid om inkludering og kvalifisering. Er dette noko for deg? Her kan dei kvinnene som ønsker å delta, melde seg på.

Publisert 30.04.2021

FHI har laga ein oversikt over kva som gjeld for deg som er vaksinert.

Her finn du FHI sin oversikt

Publisert 28.04.2021

Vestland fylkeskommune inviterer til digitale høyringsmøte for Regional plan for vassforvaltning for Vestland vassregion.

Sjå nettsida til fylkeskommunen om dette er noko du eller ditt lag/organisasjon har interesse av å høyre på eller komme med innspel til. Fleire gratis temamøter i løpet av mai du kan delta på som til dømes innan fisk, landbruk, avløp, vasskraft eller akvakultur.

 

Publisert 29.03.2021

Høyanger kommune tilbyr no elektronisk registrering av alle personar frå og med 18 år som ønskjer/ikkje ønskjer vaksine mot Covid-19 i Høyanger kommune. For at vi skal kunne nå deg når det er din tur til å få vaksine, må du registrere deg. 

 

Publisert 04.03.2021

Ved innreise til Noreg er det krav om karantene for utanlandske arbeidstakarar, og som hovudregel skal karantene føregå på karantenehotell. Arbeidsgjevarar som sjølv ønsker å tilby innkvartering for innreisekarantene, må søke og få lokala førehandsgodkjent av Arbeidstilsynet.

Publisert 11.02.2021

Høyanger kommune har motteke spørsmål om 17. mai feiringa 2021. Høyanger kommune hadde digital feiring i 2020, det blir ikkje slik i år.

17. mai feiringa 2021 vert utfordrande og ein må sjå korleis smittesituasjonen utviklar seg framover. Helsedirektør Bjørn Guldvog fryktar at også markeringa i år kan bli avgrensa.

Publisert 11.01.2021

Nok. Sogn og Fjordane er eit Kompetansesenter mot seksuelle overgrep.
 

Publisert 05.01.2021

Fylkestinget i Vestland fatta den 16.12.2020 vedtak om å innføre ei ny felles forskrift for transportordninga for menneske med nedsett funksjonsevne i Vestland (Tilrettelagt Transport-ordning=TT-ordninga). Den nye forskrifta trer i kraft 1.1.2021.