OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Politiske råd og utval i Høyanger kommune

Det er kommuneval kvart fjerde år. Etter valet i 2019 vart nytt kommunestyre konstituert 1. oktober 2019.

 • Petter Sortland frå Arbeidarpartiet er vald som ordførar
 • Geir Helge Østerbø frå Senterpartiet er vald som varaordførar

Styringsmodell

Høyanger kommune blir styrt etter formannskapsmodellen, med kommunestyret som øvste politiske organ. 

Saker som er behandla i utvala går direkte til kommunestyret for endeleg behandling. Det kan vere unntak der vedtaksmynde er delegert til utvalet. 

Sjå Delegeringsreglement for Høyanger kommune (PDF, 501 kB)

 

Informasjon om folkevalde organ i Høyanger kommune: 
 

Kommunestyret

Ansvarsområde

Kommunestyret er det øvste, styrande organ i kommunen. Kommunestyret handlar på vegne av kommunen i alle saker som ikkje er delegert til andre kommunale organ. Kommunestyret fører tilsyn med kommunen si samla verksemd, vedtek budsjett og ønonomiplan, vel medlemmer til formannskap, utval, styrer og råd. 

Møte 

Kommunestyret har møte seks gongar i året. Ordføraren kallar inn til møte. Kommunestyremøta er opne for publikum. Du kan du sjå møta direkte eller som opptak på heimesida vår.  

Møteplan og kontaktinformasjon 

Samansetting

Høyanger kommune har 21 representantar i kommunestyret. 

Formannskap

Ansvarsområde

Formannskapet har ansvaret for den overordna økonomiske planlegginga i Høyanger kommune og skal utarbeide årsbudsjett og økonomiplan. Formannskapet har ansvar for økonomiske strategiar, reglement o.l. for den økonomiske forvaltninga i kommunen og er økonomiutval, likestillingsutval, fast utval for handsaming av plansaker og valstyre. I tillegg har formannskapet følgande ansvarsområde: 

 • tverrsektorielt interkommunalt samarbeid og kontakt
 • overordna leiing og samordning av den kommunale verksemda
 • Kommuneplanlegging (kommuneplanen sin samfunns- og arealdel), arealplanlegging og andre saker etter plan- og bygningslova, med unntak av kommunedelplanar og fagplanar som vert behandla av utvala
 • Kommunen si klagenemnd for klager på planvedtak etter reglane i plan- og bygningslova, før ev. oversending til Statsforvaltaren
 • Sivilt beredskap  
 • ta avgjerd i saker som kommunestyret har gitt formannskapet fullmakt til å avgjere
 • Klagenemnd for saker som kjem som følgje av administrative vedtak 
 • Andre saker som naturleg ikkje høyrer under hovudutvala sine ansvarsområde
 • Delegere avgjerdsmakt til administrasjonssjefen etter reglane i § 13-1 i kommunelova

Møteplan og kontaktinformasjon

Leiarskap

Petter Sortland (AP) er ordførar og leiar av formannskapet.
Geir Helge Østerbø er varaordførar og nestleiar av formannskapet.

Samansetting

Formannskapet har 5 medlemmer. 

Medlemmer og varamedlemmer (PDF, 19 (PDF, 50 kB)

Utval for helse og omsorg

Ansvarsområde

Utvalet for helse og omsorg har ansvar for saker knytt til:
- Pleie og omsorg
- NAV
- Fysikalskmedisin og (re) habilitering
- Allmenn—og samfunnsmedisin
- Psykisk helsevern og rus
- Barnevern
- andre saker som fell naturleg under Tenesteområde helse og omsorg 

Møteplan og kontaktinformasjon

Leiarskap

Frode Merkesvik (AP) er leiar av utvalet.
Monica Sunde Tjønnås (H) er nestleiar av utvalet.

Samansetting

Utval for helse og omsorg har 5 medlemmer. 

Utval for oppvekst

Ansvarsområde

Utvalet for oppvekst har ansvar for saker knytt til:
- Bamehagar
- Grunnskular
- PPT – Pedagogisk Psykologisk Teneste
- Flyktningar/norskopplæring
- andre saker som fell naturleg under Tenesteområde oppvekst 

 Møteplan og kontaktinformasjon

Leiarskap

Hege Rusti (AP) er leiar av utvalet.
Hallbjørg Eidhamar (SP) er nestleiar av utvalet.

Samansetting

Utval for oppvekst har 5 medlemmer. 

Utval for kultur og folkehelse

Ansvarsområde

Utvalet for kultur og folkehelse har ansvar for saker knytt til:
- Biblioteka
- Museet
- Kino
- Fritidstilbod for barn og ungdom
- Lag og organisasjonsarbeid
- Kulturskule
- Kultursaker
- Folkehelse
- andre saker som fell naturleg under Tenesteområde kultur og folkehelse 

 Møteplan og kontaktinformasjon

Leiarskap

Birgitta Hagen Kyrkjebø (AP) er leiar av utvalet.
Tonje Strandos (AP) er nestleiar av utvalet.

Samansetting

Utval for kultur og folkehelse har 5 medlemmer. 

Kontrollutval

Ansvarsområde

Kontrollutvalet fører tilsyn med den kommunale forvaltninga på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalet har mellom anna følgande oppgåver:

 • Sjå til at kommunen sine rekneskap blir revidert på ein trygg måte.
 • Føre kontroll med at den økonomiske forvaltninga er i samsvar med gjeldande føresegner og vedtak.
 • Syte for at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunen si verksemd, og av selskap kommunen har eigarinteresser i.
 • Syte for kontroll med forvaltninga av kommunen sine eigarinteresser i selskap mv. (eigarskapskontroll).
 • Sjå til at kommunestyret sine vedtak om revisjonsrapportar vert følgde opp.

Møteplan og kontaktinformasjon

Leiarskap

Astrid Refsdahl (SV) er leiar av kontrollutvalet.
Torill Thorbjørnsen er nestleiar av kontrollutvalet.

Samansetting

Kontrollutvalet har 5 medlemmer, med personleg varamedlem. 

Partsamansett utval

Ansvarsområde

Partsamansett utval har ansvar for dei oppgåvene som gjeld tilhøvet mellom dei tilsette og kommunen som arbeidsgjevar, og som ikkje er lagt til andre organ, jf. § 5-11 i kommunelova og del B § 4 i Hovudavtalen.

Partsamansett utval skal mellom anna fastsette lønsvilkår for kommunedirektøren.

Møteplan og kontaktinformasjon

Leiarskap

Petter Sortland  (AP) er leiar av utvalet.
Geir helge Østerbø (SP) er nestleiar av utvalet.

Samansetting

Partsamansett utval har 7 medlemmer, fem valde av kommunestyret for fire år og to valde av arbeidstakarorganisasjonane for to år.  

Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Ansvarsområde

Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REF) skal bidra til at eldre i Høyanger kommune får open, brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker som gjeld for eldre og arbeide for å betre dei eldre sine levekår for å gi eldre ein trygg og innhaldsrik alderdom.

REF skal arbeide for at menneske med nedsett funksjonsevne vert sikra open, brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker som gjeld for menneske med nedsett funksjonsevne og medverke til at menneske med nedsett funksjonsevne får tilgang til tenester og informasjon som er nødvendig for å kunne fungere best mogleg i kvardagen.

Møteplan og kontaktinformasjon

Leiarskap

Olav Hellebø er leiar av Råd for elde og menneske med nedsett funksjonsevne. 
Aud Ljotebø er nestleiar av Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne.

Samansetting

Rådet har 8 medlemmer, 2 representantar frå kommunestyret og 6 valde etter innspel frå brukarorganisasjonar.  

Medlemmer og varamedlemmer (PDF, 10 kB) (PDF, 50 kB)

Ungdomsråd

Ansvarsområde

Ungdomsrådet skal bidra til at ungdom i Høyanger kommune får open, brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker som gjeld for ungdom.

Ungdomsrådet delar ut tilskotsmidlar til aktivitet og tiltak for barn og ungdom, sjå meir informasjon om ordninga.

Møteplan og saksdokument

Leiarskap

Emma Finden er leiar i ungdomsrådet. 
Jarl Ivar Hauge Mjånes er nestleiar i ungdomsrådet. 

Samansetting

Ungdomsrådet har 9 medlemmer, som blir valde for eitt år. Rådet er samansett av 2 representantar frå kvar skule med ungdomstrinn og vidaregåande skule. Høyanger skule har 3 representantar. 

 

Til toppen