Politiske råd og utval i Høyanger kommune

Det er kommuneval kvart fjerde år. Etter valet i 2023 vart nytt kommunestyre konstituert 5. oktober 2023.

  • Petter Sortland frå Arbeidarpartiet er vald som ordførar
  • Geir Helge Østerbø frå Senterpartiet er vald som varaordførar

Styringsmodell

Høyanger kommune blir styrt etter formannskapsmodellen, med kommunestyret som øvste politiske organ. 

Saker som er behandla i utvala går direkte til kommunestyret for endeleg behandling. Det kan vere unntak der vedtaksmynde er delegert til utvalet. 

Sjå Delegeringsreglement for Høyanger kommune (PDF, 239 kB)

 

Informasjon om folkevalde organ i Høyanger kommune: