Søke vidaregåande skule

Lenker og informasjon om å søke vidaregånde skule 

Rådgjevarfunksjon ungdomsskular i Høyanger

Rådgjevar sine oppgåver:

  • Samtalar med elevar i ungdomsskulen om val av vidaregåande utdanning og yrkeskarriere
  • Hjelpe elevar til å sjå samanheng mellom val av yrke og utdanning og personlege eigenskapar.
  • Generell informasjon til elevar og føresette om vidaregåande skule og arbeidslivet/arbeidsmarknaden
  • Hjelpe elevar og føresette med utfylling og digital innsending av søknadar i Vigo til frist 1.mars.
  • Organisere og gjennomføre hospitering, karrieremesse og andre formar for opplegg på vidaregåande skular.
  • Informere om og leggje til rette for bruk av digitale hjelpeprogram som t.d vilbli.no, utdanning.no, søkjarhandbøker, skuletest.no og fagfilm.
  • Bidra til å få eksterne firma og organisasjonar på besøk på skulen for å informere om verksemda/tilboda sine.
  • Planlegging og gjennomføring av arbeidsveke 9. klasse. Kontakt med nærliggjande arbeidsplassar.
  • Ekskursjonar og opplegg i 8-10. klasse som er relevante for val av utdanning og yrke.
  • Bidra i faget Utdanningsval der det er relevant i ymse tema.

Elevane kan sjølv ta opp relevante tema. Rådgjevar har teieplikt. Rådgjevar deltek i møte med heimane der dette er ynskjeleg for val av utdanning og yrke. 

Odd Willy Knudsen
E-post
Mobil 91 59 38 26