Tilkopling til offentleg vatn -og avløp

Ved tilkopling til offentleg vatn- og avløpsanlegg skal det søkast til kommunen om dette. Det må søkast både ved oppføring av nybygg og når eksisterande bygningar skal tilkoplast det offentlege vatn- og avløpsanlegget.

Tilkopling til vatn og kloakk

Søknad om tilkopling til offentleg nett skal sendast inn av utbyggar eller føretaket som skal utføre arbeidet. Søknaden skal innehalde situasjonskart som viser plassering av bygningar som skal tilkoplast på eigedomen.

Søknadsskjema for tilkopling

Installasjon av vassmålar

Ved installering av vassmålar, skal det søkjast om dette på same skjema. Det er krav til installasjon av vassmåler på alle eigedommar som har andre utbyggingsformål enn bustad, og for bensin- og servicestasjonar som har vaskehall samt for eigedommar kor det er basseng eller tilsvarande med volum på meir enn 3 m3. Ved bygging av bygg med fleire formål må du ta kontakt med kommunen for vurdering om krav til vassmålar vert gjeldande.

Kva kostar det?

VA- gebyr regulerar kostnadane ved tilkopling, samt at abonnemenstvilkåra fastsett føringane for avtalen.

Prisliste 2023 (PDF, 283 kB)

Asle Værøy
Avdelingsingeniør VA
E-post
Telefon 57 71 15 42
Mobil 99 21 93 93