Integrering

Integreringstenesta har ansvaret for busetting av flyktning og tilby introduksjonsprogram. Tenesta har tverrfagleg samarbeid med andre tenester som t.d.: NAV, vaksenopplæring, helsetenster, drift og vedlikehald m.fl. 

Busetting

Flyktningar som har fått opphald i Noreg, skal få tilbod om bustad i ein kommune. På bakgrunn av oppmoding frå IMDi, fattar kommunane politisk eller administrativt vedtak om kommunen vil busetje, og om kor mange personar kommunen ynskjer å busette. IMDi inngår avtale om busetting av einskildpersonar med kommunane som har vedtatt å busette flyktningar. Ved busetting tilbyr kommunen som regel bustad, i tillegg til lovpålagte kommunale tenester etter sektorregelverket.

Dei som vert busett er personar som er innvilga opphald etter søknad om beskyttelse i Noreg, og overføringsflyktningar som får opphald i Noreg etter avtale med FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR).

 

Introduksjonsprogram

Artikkelliste

Frida Johanne Valsvik Offerdal
Koordinator
E-post
Telefon 57 71 15 48
Mobil 99 21 94 06
Elias Zimmermann Espeseth
Koordinator
E-post
Telefon 57 71 15 29
Mobil 99 21 93 43