Borgarleg vigsel

Du kan gifte deg på rådhuset. Kommunane har tatt over ansvaret for gjennomføring av borgarlege vigsler i Noreg.

Vigslarar

Ordførar og varaordførar har etter lova mynde til å vigsle brudepar.
I tillegg har kommunestyret gitt vigselsmynde til kommunedirektøren dersom det føreligg særskilde og tungtvegande grunnar.

Tidspunkt for vigsler

Tilbodet om kommunal vigsel i Høyanger kommune vert gjeve i kommunen si kontortid i kommunestyresalen på rådhuset i Høyanger. Brudepar som ønskjer vigsel på andre tidspunkt eller på anna lokalisering, må betale kommunen sine meirkostnader knytt til gjennomføringa.

Det må vere to vitner tilstades under seremonien. Det kan vere forlovarane eller to andre myndige personar.

Erklæring og attestar

Før vigsla må brudeparet sørge for at eigenerklæringar, forlovererklæringar og attestar er sendt til folkeregisteret som skal stadfeste at vilkåra for å inngå ekteskap er oppfylt.

Folkeregisteret vil deretter utstede prøvingsattest som er gyldig i fire månader. Denne må sendast til Høyanger kommune, postboks 159, 6991 Høyanger, postmottak@hoyanger.kommune.no eller leverast på rådhuset, to veker før vigsla.

Alle spørsmål knytt til prøvinga må rettast til folkeregisteret ved det regionale skattekontoret ditt. Endeleg vigsleattest vert sendt ut elektronisk av skatteetaten.

På nettsidene til Skatteetaten finn du skjema og rettleiing.