Deling etter jordlova

Dyrka og dyrkbar jord er ein grunnleggande ressurs for å sikre matforsyninga på kort og lang sikt. Dersom eigaren av ein landbrukseigedom ønsker å bruke dyrka jord til noko anna enn jordbruksproduksjon, må det derfor søkast om løyve til dette.

Deling 

Dersom eigaren av ein landbrukseigedom ønsker å overdra delar av eigedomen til andre, til dømes ei tomt, er det nødvendig med samtykke fra landbrukseininga.

Søknad om løyve til deling av landbrukseigedomar skal sendast til kommunen der eigedomen ligg. Kommunen avgjer søknaden. Vedtaket kan påklagast til Statsforvaltaren i Vestland.

 

Omdisponering

For å omdisponere må du søke om godkjenning fra kommunen. Her finn du informasjon om reglar for omdisponering.

 

Lover og retningsliner

Randi Dale
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 57 71 15 32
Mobil 99 21 93 91