NAV Høyanger

NAV-kontoret skal bidra til sosial og økonomisk tryggleik, og fremme overgang til arbeid og aktivitet.

Kva kan NAV hjelpa deg med?

  • Dersom du har vanskar med økonomi, gjeld og bustad kan du få råd og rettleiing
  • Økonomisk sosialhjelp til naudsynte levekostnadar dersom du ikkje kan sørge for dette gjennom arbeid eller andre inntektskjelder
  • Mellombels bustad dersom du er i ein situasjon der du ikkje klarer å skaffe deg dette sjølv
  • Individuell plan dersom du har behov for langvarige og koordinerte tenester saman med andre instansar
  • Kvalifiseringsprogram dersom du har nedsett arbeids- og inntektsevne, og ikkje har rett til ytingar etter folketrygdlova eller arbeidsmarknadslova

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon NAV Høyanger
Informasjon Kontaktopplysning
Telefon 55 55 33 33
Gateadresse Elvegata 22, 6993 Høyanger
Postadresse Postboks 123, 6991 Høyanger
Opningstider Måndag og onsdag: 12:00 - 14:00

Personleg frammøte

Ta kontakt på førehand ved å ringe NAV på telefon 55 55 33 33 eller via "Ditt NAV" og skriv til NAV. Vi kan gjennomføre samtalar på telefon, skype/video eller på kontoret.

Oversikt telefonnummer for personbrukar: 55 55 33 33

  • Tasteval 1: Sosiale tenester.
  • Tasteval 2: Arbeidssøkjar, dagpengar, arbeidsavklaringspengar og sjukepengar.
  • Tasteval 3: Foreldrepengar, eingongsstønad, svangerskapspengar, barnebidrag, barnetrygd, kontantstønad, einsleg forsørgjar, pleiepengar og andre familieytingar.
  • Tasteval 4: Uføretrygd og honnørkort.
  • Tasteval 5: Anna.

Oversikt andre telefonnummer

Arbeidsgjevar: 55 55 33 36
nav.no/bedrift

Lege/behandlar: 55 55 33 36
nav.no/lege

Pensjon: 55 55 33 34
Alderspensjon og andre pensjonsordningar
nav.no/alderspensjon

Teknisk brukarstøtte: 55 55 33 39
nav.no/tekniskbrukerstøtte

Eures: (+47) 55 55 33 39
Jobb i Europa
nav.no/eures

Gjeldsrådgjeving: 55 55 33 39
nav.no/økonomi

Internasjonalt: (+47) 21 07 37 00
nav.no/utland

Aa-registeret: 400 05 770
nav.no/aa-registeret