Høyring av lokale forskrifter

Høyanger kommune legg følgande lokale forskrifter ut på høyring:

  • Lokal forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg, samt regulering av feiegebyr.
  • Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming av søknad om løyve etter lov om 
    havner og farvann
  • Forskrift for gebyr etter plan- og bygningslova, matrikkellova og eigarseksjonslova
  • Forskrift om gebyr for sakshandsaming og tilsyn etter regelverket for forureining

Lokale forskrifter beskriv dei generelle prinsippa i gjeldande gebyrregulativ for fastsetting av 
gebyr. Gebyrregulativet vert fastsett kvart år av kommunestyret.

Frist for innspel:

12. januar 2024

Innspel sendast:

postmottak@hoyanger.kommune.no

eller

Høyanger kommune
postboks 159
6991 Høyanger

Kontaktperson:

Synne Vefring - e-post: synne.vefring@hoyanger.kommune.no

 

Forskriftene:

Høyringsbrev (PDF, 130 kB)

Forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg, samt regulering av feiegebyr (PDF, 168 kB)

Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming av søknad om løyve etter lov om havner og farvann (PDF, 65 kB)

Forskrift om gebyr etter plan- og bygningslova, matrikkellova og eigerseksjonslova (PDF, 101 kB)

Forskrift om gebyr for sakshandsaming og tilsyn etter regelverket for forureining (PDF, 98 kB)