Heimehjelp

Heimehjelp er eit tilbod til deg som grunna sjukdom og nedsett helse treng praktisk hjelp for å greie daglege gjeremål. Heimehjelp kan omfatte reingjering av rom som er i dagleg bruk, skifte av sengetøy, vask av klede i vaskemaskin og innkjøp av matvarer. Klarer du ikkje slike praktiske gjeremål, kan du søkje om heimehjelp.

Søk om heimehjelp (PDF, 51 kB)

Kva kan du få hjelp til?

Du kan få hjelp til

 • alminneleg reingjering av rom som er i dagleg bruk; gulvvask, støvsuging og vask av bad/toalett
 • vask av kle i vaskemaskin
 • skift av sengetøy
 • å handle inn naudsynte hushaldsvarer

Oppgåver som heimehjelp ikkje inkluderer

 • stryking av klede
 • reingjering av område over "skulderhøgd" eller av rom som ikkje er i bruk
 • hagearbeid
 • nedvask
 • baking
 • rydding og vasking etter besøk av friske pårørande eller andre besøkjande
 • hjelp til kjæledyrhald
 • frakting av boss til bossfylling
 • gjere i stand til høgtider
 • flytting av møblar

Må du betale for heimehjelp?

Du må betale eigendel på heimehjelp. Dette er regulert etter inntekta i husstanden. Eigendelen er fastsett av kommunestyret.

Frå 2021 er det følgjande betalingssatsar for heimehjelp:

Nettoinntekt Timesats inntil 8 timar pr mnd Abonnement 9 timar pr månad eller meir
Prisliste heimehjelp frå 2021
0G - 2G Kun abonnement Maksimalt vederlag pr månad (utgiftstak) fastsett i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Pr 1. januar 2021 er denne satsen kr. 210,-.
2G - 3G kr. 163,- kr. 1.467,-
3G - 4G kr. 213,- kr. 1.917,-
4G - 5G kr. 264,- kr. 2.376,-
over 5G kr. 315,- kr. 2.835,-