VA-norm

VA-norm for Høyanger kommune er utarbeida i samarbeid mellom Balestrand, Leikanger, Sogndal og Luster kommune. VA-norma vart handsama i kommunestyret 27.10.2022.

Norma inneheld førehandsgodkjende løysingar på korleis dei kommunaltekniske anlegga skal utformast. Dette gjeld og private anlegg som vert overteke av kommunen. Norma er basert på mal frå Norsk Vann. Siv.ing. Tobias Dahle har vore koordinator/sekretær for arbeidet med norma.

 

Kommunalteknisk norm må følgjast av både konsulentar, entreprenørar og leverandørar. Eventuelle andre løysingar skal vere godkjent av VA-ansvarleg i Høyanger kommune.

Du kan lese VA-norma med vedlegg her: 

 

Kommunalteknisk VA-norm for Høyanger kommune (PDF, 2 MB)

VA planprofil (PDF, 159 kB)

Normteikning grøftesnitt 1 (PDF, 108 kB)

Normteikning grøftesnitt 2 (PDF, 108 kB)

Stikkleidningar vatn (PDF, 88 kB)

Tilknytting avløp (PDF, 73 kB)

Grøftestengsel leire (PDF, 27 kB)

Grøftestengsel betong (PDF, 83 kB)

Isolert kum (PDF, 61 kB)

Brannhydrant (PDF, 98 kB)

Steinfangskum (PDF, 32 kB)

Prinsippskisser SP OV sandfang (PDF, 35 kB)

Asle Værøy
Avdelingsingeniør VA
E-post
Telefon 57 71 15 42
Mobil 99 21 93 93