Kommuneplan

Kommunen skal ha ein samla kommuneplan som omfattar samfunnsdel med handlingsdel og ein arealdel.

Samfunnsdelen

Kommuneplanen sin samfunnsdel skal omhandle langsiktige utfordringar, mål og strategiar for kommunesamfunnet som heilskap og kommunen som organisasjon. Den skal gi grunnalg for tenesteområda sine planar og verksemd, og for prioriteringar av ressursar.

Arealdelen

Kommuneplanen sin arealdel viser hovudtrekka i arealbruken i kommunen, kva omsyn, restriksjonar og føresetnadar som er knytt til nye tiltak og ny arealbruk, samt korleis areal skal nyttast for å møte framtidig samfunnsutvikling.

Delplanar

Ein kommunedelplan tek føre seg eit avgrensa geografisk område, eller tema og gir føringar for desse. Ein kommunedelplan er meir detaljert enn ein kommuneplan.

Oversikt over kommuneplanar og delplanar


Kommunal planstrategi  (PDF, 2 MB)

Kommuneplanen sin samfunnsdel  (PDF, 20 MB)

Kommuneplanen sin arealdel

Kommunedelplan vatn

Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv  (PDF, 6 MB)

Kommunedelplan for trafikktryggleik 2014 - 2025  (PDF, 906 kB)

Kommunedelplan for energi og klima 2010-2021 (PDF, 497 kB)

Heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse (PDF, 2 MB)

Lokal kulturminneplan (PDF, 7 MB)

Synne Vefring
Leiar tenesteeining plan og forvaltning
E-post
Telefon 57 71 15 47
Mobil 97 56 12 55