Medverknad

Skulen har fleire samarbeidsorgan og målet for alle er å sikre at elevane har eit betre læringsmiljø. Det er skuleeigar og rektor sitt ansvar at dei ulike samarbeidsorgana blir oppretta og fungerer i samsvar med slik det går fram av opplæringslova. Skuleleiinga er ansvarleg for å samarbeide med alle samarbeidsorgana, dette gjeld også å informere og ta dei med på råd så tidleg som mogleg. 

Samarbeidsorgan for Høyanger skule

  • Elevråd: 
    Elevrådet består av elevar i frå 5.-10. klasse. Dei har møter 2-3 gongar i halvåret, og har eige budsjett. Både før og etter elevrådsmøta har dei klasserådmøter. Her drøftar dei saker dei ønsker å ta opp, og gir tilbakmelding på saker dei har løfta inn og fått svar på.
  • Samarbeidsutvalet (SU)
  • Skulemiljøutvalet (SMU)
  • Foreldrerådet (alle føresette ved Høyanger skule)
  • Foreldrekontaktar (valt for kvar klasse kvart skuleår)
  • Foreldrearbeidsutvalet (FAU)

 

FAU - styre Høyanger skule
Tittel Fornamn Etternamn
Leiar FAU Jeanette W. Friis Walsvik
Nestleiar FAU Jeanett Markeset
Sekretær FAU
Styremedlem
Styremedlem

 

 

Skulane sine formelle samarbeidsorgan: