Medverknad

Skulen har fleire samarbeidsorgan og målet for alle er å sikre at elevane har eit betre læringsmiljø. Det er skuleeigar og rektor sitt ansvar at dei ulike samarbeidsorgana blir oppretta og fungerer i samsvar med slik det går fram av opplæringslova. Skuleleiinga er ansvarleg for å samarbeide med alle samarbeidsorgana, dette gjeld også å informere og ta dei med på råd så tidleg som mogleg. 

Samarbeidsorgan for Lavik skule

 • Elevråd: 
  Elevrådet består av elevar i frå 5.-10.klasse. Dei har møter 2-3 gongar i halvåret, har eige budsjett. Både før og etter elevrådsmøta har dei klasserådmøter. Her drøftar dei saker dei ønskjer å ta opp, og gir tilbakmelding på saker dei har løfta inn og fått svar på. Kontaktlærar for elevrådet er Anita D. Forfod
 • Foreldrerådet (alle føresette ved Lavik skule)
 • Foreldrekontaktar (valt for kvar klasse kvart skuleår)
 • Foreldrearbeidsutvalet (FAU)
 • Samarbeidsutvalet (SU)
 • Skulemiljøutvalet (SMU)
 

Foreldrearbeidsutvalet (FAU):

FAU- styre Lavik skule

FAU- styre Lavik skule
Rolle Namn
Leiar Karete Kvammen
Nestleiar Øystein Tveito
Skrivar Tarjei Ringereide
Kasserar Eirin Borlaug


Leiar og nestleiar er medlemmer av Samarbeidsutvalet(SU) og Skulemiljøutvalet(SMU)

Samarbeidsutval (SU)

 • FAU-leiar  
 • FAU-representant
 • Rektor 
 • Verneombod

 

Skulane sine formelle samarbeidsorgan:

 

 

Referat frå møte 26.09.22 (PDF, 632 kB)