Gebyrregulativ 2024

Gebyrregulativet omfattar gebyr med heimel i plan og bygningslova, hamne- og farvasslova, 
konsesjonslova, jordlova, matrikkellova, eigarsekjsonslova, ureiningslova, brann- og 
eksplosjonsvernlova, samt diverse forskrifter. 
Det inneheld også betalingssatsar for tenester einingane yter ut over lovpålagte tenester. 

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtek gebyrregulativ for 2024 for tenesteeiningane plan, prosjekt og forvalting, kommunal teknisk drift, samt beredskap og førebygging. 
2. Gebyrregulativet vert gjort gjeldande frå 01.01.2024

Saksdokumenta kan lesast via denne linken: Gebyrregulativ og betalingssatsar

Gebyrregulativ 2024 (PDF, 486 kB)