Første tida heime

Gratulerer med babyen -  ventetida er over! Barseltida kan vere fylt med både glede, sorg og frustrasjon. Å bli kjent med babyen tek tid, og skjer aller best i fredelege og kjærlege omgjevnader.

Jungel av informasjon, ver kritisk

Det er ein jungel av informasjon til gravide og foreldre på internett, og i appar, magasin og bøker. Vi vil tilrå at de vurderer nøye kva kjelder de hentar informasjon frå. Informasjonen vi deler  kjem frå nettstadar vi stolar på.

Det går ikkje an å stille førebudd til alt som vil komme, for kvart barn og kvar familie vil ha ulike behov. Mykje kan ein ikkje lære seg ved å lese, men ved å erfare og søke råd frå erfarne støttespelarar langs vegen. Mange nybakte foreldre opplever å få velmeinte råd frå familie og andre, men lytt til magekjensla og stol på deg sjølv.

Barseltida

Dei første seks vekene etter fødselen kallar vi barseltida. Helsenorge har samla mykje relevant informasjon om både mor si helse, trivselsteikn hos barnet, spedbarnsstell, farskapserklæring og liknande.

Ca. 8 veker etter fødsel har vi fokus på deg som forelder og di psykiske helse. Her nyttar vi eit spørjeskjema for å kartlegge den psykiske helsa, og tilbyr støttesamtalar eller hjelper deg i kontakt med andre ved behov. Hugs, vi er her for både deg og barnet.

Samkøyrde som foreldre

Å justere forventningar til partnar og bli samkøyrde som foreldre kan vere utfordrande. Snakk saman om det de erfarer og kva tankar de har. Ver raus med deg sjølv og partnaren din i denne fasen, som kanskje er ei av dei største omveltingane de opplever i livet. Eit godt parforhold er noko av det beste de kan gje barnet dykkar! Les gjerne tips 9: Gjør hverandre gode (Stine Sofie Foreldrepakke).

10 smarte tips til alle småbarnsforeldre

Helsestasjonen si rolle

Alle får tilbod om heimebesøk etter fødsel. Vi ønskjer å etablere kontakt tidleg, fint om begge foreldre er heime. Vårt mål er å støtte dykk i foreldrerolla slik at barn får ein trygg og god oppvekst. Helsestasjonstenesta er eit lågterskeltilbod, og vi arbeider for å fremje god helse og førebygge sjukdom og skade. Difor kan du komme til oss med både smått og stort. Ikkje nøl med å ringe eller stille spørsmål (Telefon: 57711612).

I starten set vi opp avtalar kvar månad og seinare kvar 2. månad – dette avtalar ein for kvar gong. Når barnet vert eldre sender vi innkalling ved 2 år og 4 år, og set elles opp timar ved behov. I løpet av treffpunkta på helsestasjonen er det ulike tema som rutinemessig vert tatt opp. Eksempelvis utvikling, søvn, kosthald, fysisk og psykisk helse, samspel, rus, familieforhold og vald. Vi har barnet i sentrum, men fordi foreldre er avgjerande for barnet si helse og utvikling vil vi også spørje korleis de har det. Hos Helsenorge kan du også lese meir om helsestasjonstenesta og kva de kan forvente ved dei ulike helsekontrollane vi tilbyr frå fødsel til skulestart.

Alle tilsette ved helsestasjonen har teieplikt.

 

Tips og råd

Journal, innsynsrett og klagerett

Alle tilsette ved helsestasjonen har plikt til å føre journal over helseopplysningar, samt kva informasjon og råd som er gitt ved kvar konsultasjon. Journalføringa skal bidra til god kvalitet i oppfølginga. Barnet har som hovudregel ein barnejournal som blir overført til skulehelsetenesta ved skulestart, og som blir vidaresendt til ny helsestasjon/skule ved eventuell flytting. Vi har teieplikt, og følger strenge regelverk for kven som har lov til å lese i journalen.

Føresette har som hovudregel rett til innsyn i journalopplysningar som gjeld barnet. De har også rett til kopi av desse opplysningane. Når barnet er mellom 12-16 år har barnet større råderett over journalopplysningane sine, og opplysningar blir ikkje delt med foreldra dersom barnet har grunnar som bør bli respekterte. Opplysningar som er nødvendige for å oppfylle foreldreansvaret skal bli gitt inntil barnet er 18 år.

Dersom dykk ikkje skulle vere nøgd med tenesta, har dykk rett til å klage til pasient- og brukarombodet.