Skulehelsetenesta i Høyanger kommune

Skulehelsetenesta er ein del av kommunen sitt lovbestemte helsetenestetilbod. Helsesøster, lege og fysioterapeut er personalet i skulehelsetenesta. Helsesøster formidlar kontakten med lege og fysioterapeut. Dei viktigaste samarbeidspartane er heime og skule, andre kan vere t.d. PPT og barnevern. Personalet i skulehelsetenesta har teieplikt, og helseopplysningar om elevar er ikkje tilgjengelege for andre samarbeidspartar utan eleven og føresette sitt samtykke.

Føremål

Føremålet med skulehelsetenesta er førebyggje uhelse og fremje helse og medverke til at born og ungdom i skulealder lærer å ta ansvar for eiga helse slik at åtferd og livsstil påverkar helsa i positiv lei.

Tilsette ved skulehelsetenesta

Tilsette ved skulehelsetenesta i Høyanger kommune
Namn: Tittel: Mobil:
Høyanger helsestasjon 57 71 16 12
Elisabeth Sæbø leiande helsesjukepleiar 992 19 314
Silje Martinsen helsesjukepleiar 488 90 110
Henriette Nokken helsesjukepleiar 992 19 342
Tove Linde helsesjukepleiar 992 19 386

Faste oppgåver

  • 2. klasse: diftere, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV)
  • 3. klasse: samtale og helseundersøking hos helsesøster (lege ved behov), vekt og høgdemåling
  • 6. klasse: meslingar, kusma og "raude hundar" (MMR-vaksine)
  • 7. klasse: humant paillomavirus (HPV) - vaksine 2 doser
  • 8. klasse: individuelle samtaler med helsesøster (evt. gruppesamtalar), vekt og høgde måling
  • 9. klasse: samlivsundervisning
  • 10. klasse: difteri, stivkrampe, kikhoste og polio-vaksine (DTP-IPV), samlivsundervisning (oppfølging)

Skulehelstetenesta deltek i undervisning om ulike helsetema både i klassar og i elevgrupper etter avtale med skulen. Dersom det er ønskjeleg med deltaking i foreldremøte, kan det ordnast etter avtale med skule/foreldreråd/klassekontakt.