Sorggruppe for vaksne

Dersom du har mista nokon nære, eller kjenner nokon som har det, kan du vite at det er tilbod om sorggruppe for vaksne i Førde.

Opptak av folkemøte om vindkraft 23.01.2023

Her finn du opptak av folkemøte om vindkraft, som vart arrangert i Høyanger samfunnshus 23.01.2023.

Tilsetting kommunalsjef Samfunn

Kommunedirektøren har tilsett Jan Kaare Hellevang i stillinga som kommunalsjef Samfunn.

Ny søknadsrunde i tilskotsordninga til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Det er opna for ny søknadsrunde i tilskotsordninga til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet.  Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar tilskotsordninga som skal legge til rette for auka deltaking i idrett og fysisk aktivitet.

Opning av Høyangerhallen sitt nye treningssenter/klubbrom

Høyanger kommune ønsker velkomen til opning av Høyangerhallen sitt nye treningssenter/klubbrom tysdag 3. januar 2022 kl 17:30. 

Tilskot for å betre miljøtilstanden i vatn

Miljødirektoratet utlyser tilskot for å betre miljøtilstanden i elver, innsjøar og kystvatn. Søknadsfristen er 15. januar 2023.  

Ope møte om idrettsanlegget

Kva tenker du om Høyanger si framtidige idrettsanlegg?  

Legesituasjonen i Høyanger kommune

Høyanger kommune vil orientere befolkninga om at ein frå november 2022 manglar to fastlegar ved Høyanger legesenter. Utfordringa kommunen står i er knytt opp mot den nasjonale fastlegekrisa der det nasjonalt er vanskar med å skaffe fastlegar og fleire personar i Noreg står no utan fastlege.

Kulturprisen 2022 tildelt Johnny Litsheim

Kulturprisen for 2022 er tildelt Johnny Litsheim.  Ordførar, Petter Sortland, og leiar for utval for kultur og folkehelse, Birgitta Hagen Kyrkjebø, delte ut prisen 08.12.2022. 

25-års jubilantar 2022

I 2022 har Høyanger kommune 20 tilsette med 25-års teneste i kommunen.  Jubilantane vart heidra under ei markering torsdag 8. desember 2022, der dei fekk utdelt gåvekort frå kommunedirektør Ørjan Haram og ordførar Petter Sortland.